Skadeanmälan

Hur ansöker man om ersättning för patientskada?

Diskutera med den behandlande läkaren eller en annan representant för vårdpersonalen innan du lämnar in skadeanmälan. Gör också nättestet för att få en uppfattning om huruvida du kan beviljas ersättning. Gör testet här.

Ersättningsprocessen börjar med att du lämnar in en skriftlig anmälan om patientskada till Patientförsäkringscentralen. Blanketten för skadeanmälan och ifyllningsanvisningarna finns här.

Om skadan anses vara ersättningsgill får den som lämnat in skadeanmälan ett jakande beslut och en blankett för sökande av ersättning. Läs mer om ersättningsprocessen här.

Hur snabbt ska skadeanmälan göras?

Du har tre år på dig att göra en skadeanmälan från att du fick kännedom om skadan. Undantag från detta görs endast av mycket särskilda orsaker. Läs mer.

Ibland lönar det sig inte att göra en skadeanmälan genast efter det att symptom visat sig, eftersom det vid handläggningen av ärendet kan behövas uppgifter om hur hälsotillståndet senare utvecklas.

Jag har råkat ut för en patientskada för flera år sedan. Vad ska jag göra?

Skadeanmälan ska sändas till Patientförsäkringscentralen inom tre år från det att den skadelidande fick kännedom om skadan eller borde ha känt till skadan. Anmälningsfristen räknas med andra ord inte från behandlingstidpunkten, utan från den tidpunkt då du som skadelidande förstod eller borde ha förstått att skadan har orsakats inom hälso- eller sjukvården. Endast av särskilda skäl kan ersättningskrav lämnas in senare. Läs mer.

Kan jag göra skadeanmälan per telefon?

Nej. Skadeanmälan kan endast göras skriftligen till Patientförsäkringscentralen. Vi tar inte heller ställning till eventuell ersättning per telefon.

Vem kan hjälpa mig med att göra en patientskadeanmälan?

Du kan be om hjälp av patientombudsmannen på det verksamhetsställe inom hälso- och sjukvården där du behandlats när den misstänkta skadan inträffat.

Kan en annan person göra skadeanmälan på mina vägnar?

Skadeanmälan ska undertecknas personligen, men du kan befullmäktiga en annan person att sköta ärendet genom att fylla i och underteckna fullmakten på blanketten för skadeanmälan.

En skadeanmälan som gäller en minderårig eller annars omyndig person ska undertecknas av personens intressebevakare. Om patienten är död, kan skadeanmälan fyllas i och undertecknas av en delägare i dödsboet.

06.04.2018