Med olycksfallsskada avses sådana plötsliga, oväntade och yttre skador som uppkommit genom olycksfall i samband med undersökning, behandling och vård och som inträffar mot den skadades vilja och orsakar en personskada. Även olycksfall under sjuktransport ersätts som olycksfallsskador, om det inte är fråga om en skada som ersätts enligt trafikförsäkringslagen.

Försäkringen omfattar bara olycksfallsrisker som direkt hänför sig till åtgärder, inte allmänna olycksfallsrisker som hör till det normala livet. Om patienten exempelvis faller från undersökningsbordet, kan det vara ett ersättningsgillt olycksfall. Däremot är det inte fråga om ett olycksfall i samband med behandlingsåtgärd om patienten går i sjukhuskorridoren och faller omkull. Det kan dock i detta fall handla om en ersättningsgill behandlingsskada, om personalen försummat behövlig hjälp eller tillsyn av patienten, trots att det med tillgängliga resurser hade varit möjligt.

09.03.2015