Korvaukset

Potilasvakuutuksesta korvataan potilasvahingon aiheuttamat ylimääräiset tarpeelliset kustannukset ja muut menetykset. Kuluja ja menetyksiä, jotka olisivat aiheutuneet ilman vahinkoakin, ei korvata.

Korvausta ei voida maksaa alun perin tutkittavana tai hoidettavana olleen sairauden tai vamman tai muiden sairauksien hoitokuluista. Korvauskäsittelyssä joudutaan siis aina erottamaan, mitkä kulut ja muut taloudelliset menetykset liittyvät hoidettavaan perussairauteen tai -vammaan ja mitkä puolestaan aiheutuvat potilasvahingosta.

Korvauksia haetaan erillisellä lomakkeella sen jälkeen, kun olet saanut myönteisen korvauspäätöksen.

Korvauksenhakijan lomakkeet

Potilasvakuutuksesta maksettavat korvaukset määrätään soveltamalla vahingonkorvauslain säännöksiä ja liikennevahinkolautakunnan ohjeita ja normeja. Myös potilasvahinkolautakunnan ratkaisukäytäntö otetaan korvauksissa huomioon. Lähtökohtaisesti vahinkoon liittyvät kulut ja menetykset korvataan täysimääräisesti. Vahingoittuneen on kuitenkin omilla toimillaan mahdollisuuksien mukaan rajoitettava lisävahingon syntymistä. Aiheutuneiden kustannusten tulee myös olla tarpeellisia potilasvahingon hoitamiseksi.

Korvauksen määrässä ja laskentatavassa noudatetaan liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita.

Liikennevahinkolautakunta: Normit ja ohjeet 2020 (sivusto avautuu uuteen välilehteen) 

Potilasvakuutusjärjestelmän tarkoitus on toimia yleiseen sosiaalivakuutukseen nähden toissijaisena korvausjärjestelmänä. Potilasvahingosta maksettavista korvauksista vähennetään muiden lakien perusteella maksetut korvaukset ja etuudet, esimerkiksi Kelan sairausvakuutuslain mukaiset etuudet, sairauspäiväraha, kansaneläke ja takuueläke. Työeläkkeissä potilasvakuutus on sen sijaan ensisijainen maksaja.