Om du är missnöjd med hur du har bemötts eller behandlats, kan du rikta en anmärkning mot vårdinrättningen eller överklaga hos tillsynsmyndigheterna. Vårdinrättningens patientombudsman ger vid behov råd om patientens ställning och rättigheter. Patientförsäkringscentralen kan inte hjälpa eller betala ersättning i dessa ärenden.

Anmärkning är ett enkelt och smidigt sätt för patienten att framföra sina synpunkter till vårdenheten. Samtidigt får vårdenheten möjlighet att korrigera situationen. Den som är missnöjd med agerandet, bemötandet eller förfarandet av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården ska först vända sig till chefen för den vårdenhet där personen i fråga arbetar. Anmärkning begränsar inte rätten att anföra klagomål hos myndigheten.

10.03.2015