Begäran om omprövning

Om ersättningsbeslutet enligt mottagarens uppfattning har grundat sig på en bristfällig utredning kan han eller hon skriftligt begära att Patientförsäkringscentralen omprövar beslutet. I begäran ska mottagaren specificera i vilket avseende utredningen var bristfällig och om möjligt ska den dokumentation som saknats bifogas eller åtminstone anges var den kan fås.

Begäran om omprövning ska skickas till

Patientförsäkringscentralen
PB 1
00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN

Överklagande

Skriftliga anvisningar för överklagan av beslut finns som bilaga till ersättningsbeslutet. Den som är missnöjd med Patientförsäkringscentralens ersättningsbeslut kan be patientskadenämnden ge en rekommendation i ärendet eller väcka talan vid domstol. Behandling vid patientskadenämnden är avgiftsfri.

Patientskadenämnden har till uppgift att avge rekommendationer om avgöranden i patientskadeärenden på begäran av den ersättningssökande, utövare av hälso- och sjukvårdsverksamhet eller Patientförsäkringscentralen. I ersättningsärenden som behandlas vid domstol kan nämnden uttala sig på begäran av domstolen eller en part.

I patientskadelagen finns inga särskilda bestämmelser om den tidsfrist inom vilken patienten ska hänskjuta sitt ärende till nämnden. I sin beslutspraxis har nämnden låtit bli att behandla sådana fall där begäran om rekommendation är uppenbart obefogad på grund av att patienten redan förlorat sin rätt att väcka talan vid domstol på grund av att den föreskrivna tiden på tre år har förflutit. Med andra ord tar nämnden inte upp ett ärende till behandling om parten inte längre har möjlighet att föra saken till domstol för avgörande.

Om ersättningssökanden efter ett positivt beslut om grunden för ersättning vänder sig till patientskadenämnden och begär en rekommendation bara om ersättningens storlek, kan nämnden på eget initiativ behandla skadeärendet också i fråga om själva ersättningsgrunden. Detta förfarande baserar sig på 11b § i patientskadelagen.

Talan mot Patientförsäkringscentralen i en ersättningstvist kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller tingsrätten på ersättningssökandens hemort. Talan kan också väckas vid den tingsrätt inom vars domkrets den handling som orsakade skadan utfördes, den försummade handlingen borde ha utförts eller skadan yttrade sig.

Talan ska väckas inom tre år efter att parten har fått skriftligt besked om Patientförsäkringscentralens beslut och om tidsfristen. Besvärsfristen baserar sig på lagen om försäkringsavtal (543/1994).

03.02.2020