Handläggning av skadeanmälan

Alla patientskadeanmälningar som görs i Finland handläggs av Patientförsäkringscentralen. Handläggningsprocessen framskrider från registrering av skadeanmälan till ersättningsbeslutet.

När din skadeanmälan har anlänt till Patientförsäkringscentralen (PFC), fortsätter handläggningen av den enligt följande:

Den genomsnittliga handläggningstiden för patientskadeanmälningar från det att skadeanmälan har anlänt till det första ersättningsbeslutet är 7,5 månader. Cirka hälften av skadeanmälningarna kan avgöras inom drygt sju månader och över 90 procent inom ett år från mottagandet av skadeanmälan. Tidskrävande faser i handläggningen av skadeanmälan är insamling av nödvändiga uppgifter, utredningar och utlåtanden samt en omsorgsfull genomgång av dem för att bereda ersättningsbeslutet.

Efter inlämning av skadeanmälan

När du har lämnat en anmälan om patientskada till Patientförsäkringscentralen får du ett bekräftelsebrev med information om att anmälan har registrerats och att skaderegleringen har inletts.

Du kan komplettera skadeanmälan och skicka utredningar för ersättningshandläggningen per e-post eller per brev när handläggningen av ditt skadeärende har inletts. Du kan inte komplettera din skadeanmälan per telefon, utan tilläggsuppgifter och utredningar ska alltid lämnas skriftligt.

Utredningar som kan skickas efter lämnande av en skadeanmälan är till exempel svar på höranden, komplettering av skadeanmälan och meddelanden om adressförändringar. När PFC har gett sitt ersättningsbeslut kan du lämna en begäran om omprövning eller en ansökan om ersättning.

Skicka utredningar elektroniskt till Patientförsäkringscentralen

Du kan skicka utredningar och tilläggsuppgifter elektroniskt till Patientförsäkringscentralens ersättningshandläggning. Det kan till exempel vara bilagor till skadeanmälan eller ditt svar på hörandebrevet.
Elektronisk kontakt till Patientförsäkringscentralens ersättningshandläggning

  • Elektronisk kontakt är möjlig när ditt skadeärende har inletts på Patientförsäkringscentralen och det har fått ett handläggningsnummer.
  • I identifieringsförmedlingstjänsten Signicat behöver du bankkoder eller mobilt bank-id och handläggningsnumret för ditt skadeärende. Handläggningsnumret finns i det bekräftelsebrev eller beslut som Patientförsäkringscentralen har skickat till dig. Det har formen PO-vvvv-nnnn-nnn, t.ex. PO-2012-1234-123.
  • Vi rekommenderar att den elektroniska kontakten sker mellan kl. 6 och 22 eftersom det kan ske driftstopp i Patientförsäkringscentralens ärendesystem på natten.

Problemsituationer vid elektronisk hantering: Om du har tekniska problem när du ska fylla i eller skicka en blankett kan du kontakta PVK.lomaketuki(@)vakuutuskeskus.fi. Via e-postadressen får du service endast i tekniska frågor gällande elektronisk ärendehantering på vardagar kl. 9–15.

Skicka utredningar per post till Patientförsäkringscentralen

Du kan även skicka tilläggsuppgifter och utredningar samt originalmaterial (till exempel gipsmallar eller röntgenbilder) per post till Patientförsäkringscentralens ersättningshandläggning. Postadressen är Patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN. Märk alltid materialet med handläggningsnumret, patientens namn och personbeteckning samt avsändarens namn och adress. 

Mer information

Kontaktuppgifter till Patientförsäkringscentralen

08.06.2020