Anmälningar om patientskador relaterade till coronaviruset handlar endast i sällsynta fall om en ersättningsgill patientskada

Före utgången av augusti 2021 hade Patientförsäkringscentralen (PFC) avgjort 77 anmälningar om patientskador relaterade till coronaviruset, enligt PFC:s senaste temarapport.

Cirka hälften av de avgjorda fallen (51 %) gällde direkt covid-19, det vill säga patienten hade en misstänkt eller konstaterad covid-19-sjukdom. I resten av fallen påverkade coronaepidemin patientens övriga vård, det vill säga skadeanmälan gällde coronaviruset endast indirekt.

Av de avgjorda skadeanmälningarna som gällde coronaviruset ledde endast 10 procent till ett positivt ersättningsbeslut. Av dessa gällde hälften coronaprovtagning, ett fall gällde coronavirussmitta som erhållits i vården och resten gällde fördröjningar i diagnoser eller vård av andra sjukdomar.

– Det finns flera orsaker till den låga ersättningsprocenten. En central orsak är att en skada som beror på fördröjd vård inte ersätts via patientförsäkringen, om den beror på begränsade resurser inom hälso- och sjukvården och man har gjort en korrekt bedömning av hur brådskande vården är, säger Maiju Welling, patientsäkerhetsläkare vid PFC.

Anmälningar om patientskador relaterade till coronaviruset beror vanligen på fördröjd vård

Vanligen berodde anmälningar om patientskador relaterade till coronaviruset på att den vård som patienten behövde fördröjdes på grund av covid-19-epidemin. Över hälften av de anmälda fördröjningarna gällde kirurgiska ingrepp. Fördröjd vård var endast i enstaka fall den enda orsaken till skadeanmälan. Vanligen var patienten också missnöjd med vårdens innehåll och/eller men som berodde på vården.

Före utgången av augusti hade 14 skadeanmälningar gjorts i anknytning till vaccinationer. Största delen av dessa gällde biverkningar av coronavaccinet.

– Biverkningar av vacciner som är korrekt administrerade ersätts inte från patientförsäkringen. Behandlingen av dessa omfattas av läkemedelsskadeförsäkringen, konstaterar Welling.

Av de skadeanmälningar som gällde provtagning gällde största delen komplikationer av provtagningen eller symtom som misstänktes bero på provtagningen. Vanliga komplikationer, såsom näsblod, vid provtagning som genomförts korrekt leder inte till ersättning.

– Några av anmälningarna handlade om att provtagningsstickan hade brutits av i näsan. Dessa skador har ersatts som fel i ett sjukvårdsinstrument, det vill säga som så kallade materialskador.

Helhetsbilden av coronavirusets effekter på patientsäkerheten är fortfarande bristfällig

Helhetsbilden av patientskador orsakade av coronaviruset erhålls först om flera år.

– Patientskadematerialet uppkommer alltid med fördröjning. Skadeanmälan ska i regel göras inom tre år från det att patienten har fått kännedom om skadan. Således ser vi först om flera år om covid-19-epidemin har ökat antalet patientskador till exempel på grund av fördröjningar i diagnoser och vård, säger Maiju Welling.

Covid-19-epidemin kan äventyra patientsäkerheten på flera sätt. Fler fördröjningar i diagnoser och vård har redan rapporterats både i Finland och globalt. Yrkesutbildade personer har varit tvungna att utföra arbete för vilket de inte har haft tillräcklig erfarenhet eller utbildning, och den grundläggande utbildningen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har blivit lidande.

Krissituationer medför utöver hot mot patientsäkerheten emellertid också möjliga förbättringar.

 – Bekämpningen av infektioner har förbättrats och dessutom har telemedicin och andra tekniska möjligheter tagits i bruk mer effektivt än tidigare. Olika aktörer inom hälso- och sjukvården har förenat sina krafter och arbetat tillsammans. Allt som allt har inlärningen och åstadkommandet av förändringar gått snabbare i och med covid-19-epidemin, konstaterar Welling.

Mer information:

Patientskadeinformation 1/2021.pdf

Patientförsäkringscentralens rapport Information om patientskador 1/2021 innehåller information om anmälningar av patientskador orsakade av coronaviruset som avgjorts före utgången av augusti 2021. I rapporten finns statistik om patientskadeanmälningar och ersättningar, närmare beskrivningar av skadeanmälningar samt exempelfall på anmälningar av patientskador orsakade av coronaviruset och på ersättningsbeslut.

  • Patientsäkerhetsläkare Maiju Welling, tfn 040 922 1399
  • Ersättningschef Elina Muukkonen, tfn 040 450 4604
  • fornamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi
  • Information, tfn 040 450 4700