Kielteinen ratkaisu

Kielteinen ratkaisu tarkoittaa sitä, että Potilasvakuutuskeskukselle ilmoitettu potilasvahinko ei täytä potilasvahinkolain soveltamisedellytyksiä. Potilasvakuutuksesta ei korvata kaikkia terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita seurauksia, vaan ainoastaan ne henkilövahingot, jotka täyttävät potilasvahinkolain mukaiset edellytykset.

Kielteinen korvauspäätös lähetetään vahinkoilmoituksen tekijälle, vakuutetulle ammatinharjoittajalle tai hoitoyksikölle sekä vakuutuksenottajalle. Jos vahinkoasiaa ei voida vaatimuksen vanhentumisen tai muun syyn takia käsitellä, myös siitä annetaan päätös kirjallisena.

Potilasvakuutuksesta ei korvata seuraavia vahinkoja:

  • Suomen maantieteellisen alueen ulkopuolella tapahtuneet vahingot. Vuoden 2021 alusta lukien voidaan korvata myös ulkomailla annettu terveyden- ja sairaanhoito, jos julkisen terveydenhuollon yksikkö on järjestänyt hoidon ulkomailla ja se on potilaan terveydentilan kannalta välttämätöntä. Etälääketieteen avulla annetun hoidon osalta ulkomailla tapahtunut potilasvahinko voi tulla korvatuksi tietyin edellytyksin. Lue lisää etälääketieteessä korvattavista vahingoista.
  • Esinevahingot, kuten asusteiden tai irtoproteesien rikkoutumiset tai katoamiset. Niistä voi hakea korvausta vahingonkorvauslain perusteella vahingon aiheuttajalta.
  • Potilasvakuutuksesta ei korvata ns. pelkkiä varallisuusvahinkoja. Pelkällä varallisuusvahingolla tarkoitetaan sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon, esimerkiksi asiakas jää terveydenhuollon ammattihenkilön arvion tai lausunnon perusteella ilman sosiaalietuutta.
  • Vahingot tavanomaisissa päivittäisissä toiminnoissa avustamisessa, esimerkiksi kotiapupalvelu ja palveluasuminen, joka ei ole potilasvahinkolain tarkoittamaa terveyden- ja sairaanhoitoa. Samoin myös vanhainkodeissa niin sanottuun kodinomaiseen asumiseen liittyvää avustamista ja valvontaa ei katsota potilasvahinkolain alaiseksi toiminnaksi.
  • Vähäinen vahinko, vaikka korvausperuste muuten olisikin olemassa. Vahinkoa pidetään vähäisenä, mikäli siitä aiheutuu potilaalle vain lievää kipua ja särkyä, mikäli siitä ei jää hänelle pysyvää toiminnallista haittaa tai kosmeettista vikaa tai haittaa tai jos hänen maksettavakseen jäävät kustannukset ovat korkeintaan 200 euroa.

Jos olet tyytymätön päätökseen

Tutustu potilaan oikeuksiin