Potilasvahinkoilmoitus

Voit hakea korvausta potilasvakuutuksesta tekemällä kirjallisen vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen.

Tutustu huolella vahinkoilmoituksen ohjeisiin ennen kuin täytät lomakkeen ja lähetät sen Potilasvakuutuskeskukseen. Tarvittaessa saat apua vahinkoilmoitukseen tekemiseen hoitopaikkasi potilasasiamieheltä tai sosiaalityöntekijältä. Vahinkoilmoituslomakkeet sekä tarkempia ohjeita vahinkoilmoituksen tekoon, esim. ohjeet sähköisen potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen ja valtakirjan laatimiseen, on koottu sivulle:

Vahinkoilmoituslomakkeet

Määräaika vahinkoilmoituksen tekemiseen

Potilasvahingosta aiheutuvat seuraukset saattavat tulla ilmi viiveellä, jonka vuoksi korvauksen hakemiselle annetaan pitkä määräaika. Ilmoitus potilasvahingosta on tehtävä Potilasvakuutuskeskukselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahinkotapahtumasta ja siitä aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Määräaika alkaa kulua, vaikka vahingonkärsineellä ei olisi ollut tarkkaa tietoa vahingon syy-yhteydestä annettuun terveyden- tai sairaanhoitoon. Riittää, että hän on ymmärtänyt, tai hänen olisi pitänyt käytettävissään olevien tietojen perusteella ymmärtää vahingon olevan seurausta hänelle tehdystä tutkimuksesta tai hänen saamastaan hoidosta. Määräajan kuluminen ei myöskään edellytä tarkkaa tietoa vahingon lääketieteellisestä diagnoosista.

Korvausta on haettava viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta. Vahinkoilmoitus voidaan tutkia kolmen ja 1.1.2021 ja sen jälkeen sattuneiden vahinkojen osalta myös kymmenen vuoden määräaikojen jälkeen, jos siihen on erityinen syy.

Kolmen vuoden määräaika voidaan ylittää esimerkiksi, kun potilaalla on terveydenhuollon ammattihenkilön antaman tiedon tai hoidon jatkumisen vuoksi perusteltu syy uskoa, että vahingosta ei jää pysyvää haittaa tai seuraukset paranevat, eikä hän ole tämän vuoksi tehnyt vahinkoilmoitusta kolmen vuoden määräajassa.

1.1.2021 voimaan tulleessa laissa uutta on se, että vahinko voidaan ottaa käsiteltäväksi erityisestä syystä myös yli kymmenen vuoden jälkeen vahinkotapahtumasta. Erityisenä syynä voi olla esimerkiksi se, että lapsena potilasvahingossa saatu vamma tai sairaus aiheuttaa työkyvyttömyyttä tai hoitokuluja aikuisiällä ja vakava sairaus tai vamma estää vahinkoa kärsinyttä hoitamasta asiaansa, eivätkä lapsen huoltajat ole aikanaan tehneet korvausvaatimusta määräajassa.

Erityinen syy ei ole se, että hakija ei tiedä potilasvakuutuslaista tai mahdollisuudesta hakea korvausta. Erityinen syy ei myöskään ole potilaalle aiheutuneen vahingon vakavuus.

Vahinkoilmoituksen tekijän muistilista

 • Lomake: Täytä potilasvahinkoilmoituksesi kohdat huolella ja täsmällisesti. Se nopeuttaa korvauskäsittelyä Potilasvakuutuskeskuksessa. Jos täytät lomakkeen käsin, kirjoita vastauksesi selkeällä käsialalla. 
 • Hoitopaikka: Ilmoita mahdollisimman tarkasti, missä hoitopaikassa tai vastaanotolla vahinko on aiheutunut. Kerro lisäksi, missä muualla olet ollut samasta syystä tutkimuksissa tai hoidossa joko ennen tai jälkeen ilmoitettavan vahingon ilmenemisen.
 • Ajankohta: Ilmoita myös mahdollisimman tarkasti päivämäärä tai ajanjakso, jolloin katsot vahinkoon johtaneen tutkimuksen tai hoidon tai niiden laiminlyönnin tapahtuneen.
 • Perusteet: Kerro omin sanoin, millaisesta henkilövahingosta ja millä perusteella haet korvausta. Korvauksen hakijana sinun ei tarvitse esittää lääketieteellisiä tai oikeudellisia perusteita korvaushakemuksellesi. On tärkeää, että ilmoituksestasi käy ilmi mahdollisimman hyvin, mistä asiassasi on kyse. Potilasvakuutuskeskus pyytää selvityksen annetusta hoidosta tai tutkimuksesta siitä hoitopaikasta, jossa ilmoitat vahingon tapahtuneen.
 • Omakanta: Potilasvakuutuskeskus ei pysty hakemaan tietojasi Omakanta-verkkopalvelusta. Kirjoita kaikki tiedot tapahtumasta vahinkoilmoitukseesi.
 • Allekirjoitus: Allekirjoita paperinen vahinkoilmoitus-lomake ennen kuin lähetät sen Potilasvakuutuskeskukseen. Sähköiseen vahinkoilmoitukseen ei tarvita erillistä allekirjoitusta, vaan kirjautuminen pankkitunnuksilla järjestelmään riittää. Muista lähettää sähköinen vahinkoilmoitus ennen kuin suljet verkkosivun.
 • Valtuutus: Täysi-ikäisenä voit valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asiaasi.
 • Liitteet: Älä liitä vahinkoilmoitukseen sairauskertomustietoja tai röntgenkuvien tallenteita. Potilasvakuutuskeskus hankkii asian käsittelemiseksi välttämättömät tiedot suoraan hoitopaikoista. 
 • Alaikäinen tai muuten vajaavaltainen henkilö: Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön puolesta vahinkoilmoituksen allekirjoittaa hänen edunvalvojansa. Alaikäisen edunvalvojia ovat yleensä hänen vanhempansa.
 • Kuolemantapaus: Jos potilas on kuollut, vahinkoilmoituksen voi tehdä ja allekirjoittaa kuolinpesän osakas tai muu läheinen, jolle potilaan kuolemasta on tosiasiallisesti aiheutunut taloudellinen vahinko tai menetys.
 • Päätöksen jälkeen: Jos saat myönteisen korvauspäätöksen, muista toimittaa kustannuksia koskeva korvaushakemuksesi Potilasvakuutuskeskukseen. Hakemus on jätettävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua päätöksen saamisesta.
 • Osoitteenmuutos: Potilasvakuutuskeskus lähettää vahinkoasiaa koskevan postin ilmoittamaasi postiosoitteeseen. Muista ilmoittaa mahdollisista osoitteenmuutoksistasi Potilasvakuutuskeskukseen.