Sivun alasivut:

Mikä on Potilasvakuutuskeskus (PVK)?

Potilasvakuutuskeskus (PVK) käsittelee kaikki terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset Suomessa. PVK ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset.

PVK toimii potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana ja tuottaa potilasvahingoista tietoa terveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden toiminnan sekä potilasturvallisuustyön tueksi. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.

PVK on osa Vakuutuskeskus-ryhmää, jonka muut yksiköt ovat Liikennevakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli. Yhteistoiminta mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön ja toimintaprosessien optimoinnin neljän vakuutuslajin kesken ja varmistaa siten synergiaetujen saavuttamisen.

Vakuutuskeskus (avautuu uuteen välilehteen)

Potilasvakuutuskeskuksen tehtävät

Potilasvakuutuskeskus on potilasvakuutuksen toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselin. Sen tehtävistä säädetään potilasvakuutuslaissa, jonka mukaan Potilasvakuutuskeskus:

 • Hoitaa keskitetysti potilasvakuutuslain mukaisen korvaustoiminnan ja huolehtii korvauskäytännön yhdenmukaisuudesta.
 • Korvaa potilasvakuutuksen myöntäneen vakuutusyhtiön puolesta vahingon, joka on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana.
 • Korvaa vahingon, joka on sattunut terveydenhuollon ammattihenkilön antaessa apua kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle.
 • Korvaa vahingon,joka on sattunut vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneen ammattihenkilön antaman terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä.
 • Pitää potilasvahinkojen ehkäisyä sekä lain toimeenpanoa ja kehittämistä varten tilastoa vahinkotapahtumista, vakuutuksista, vakuutuksenottajista, potilasvahingoista ja korvauksista (potilasvakuutustilasto).
 • Laatii tilaston potilasvahingoista (potilasvahinkotilasto) sekä selvityksen vakuutuksista, potilasvahingoista ja maksetuista korvauksista riskiluokitukseen perustuvan ryhmittelyn mukaisesti (riskitutkimus).
 • Toimittaa vakuutusyhtiöille vahinkohistoriatietoja vakuutuksen tarjoamista varten.
 • Vahvistaa jakojärjestelmäkustannusten määrän sekä vakuutusyhtiökohtaiset jakojärjestelmäsaldot.
 • Tekee Valtiokonttorille esityksen vakuutusmaksua vastaavan maksun sekä laiminlyöntimaksun määräämisestä vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneelle, sekä laskuttaa ja perii kyseiset maksut.

Potilasvakuutuskeskus voi myös:

 • Ilmoittaa Valviralle, Aluehallintovirastolle tai Fimealle tietoonsa tulleesta seikasta, joka voi vaarantaa potilasturvallisuutta.
 • Hoitaa muita tehtäviä, jotka edistävät potilasvakuutuslainsäädännön toimeenpanoa ja kehittämistä tai potilasvahinkojen ennaltaehkäisyä.

Potilasvahinkojen korvaamiseen sovelletaan vahingon sattumishetkellä voimassa ollutta lainsäädäntöä. Ajalla 1.5.1987–30.4.1999 sattuneisiin vahinkoihin sovelletaan potilasvahinkolakia alkuperäisessä muodossaan ja ajalla 1.5.1999–31.12.2020 sattuneisiin vahinkoihin uudistetussa muodossaan. 

Potilasvahinkolaki korvattiin 1.1.2021 lukien uudella potilasvakuutuslailla. Olemme koonneet yhteen olennaiset tiedot siitä, mikä potilasvahinkojen korvaamisessa muuttui potilasvakuutuslain voimaan tullessa: Potilasvakuutus 2021

Potilasvakuutuskeskuksen esittelyvideo