Allmän information

Patientförsäkringscentralen (PFC) handhar centraliserat i enlighet med patientskadelagen ersättningar för personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård. PFC främjar patientsäkerheten genom undersökningar, beräkningar och statistikföring.

PFC:s medlemmar är samtliga försäkringsbolag som beviljar patientförsäkringar i Finland. Systemet har varit lagstadgat sedan 1987 och främjat patienternas och vårdpersonalens säkerhet.

Patientförsäkringscentralens uppgifter

Handhar centraliserat skaderegleringen inom patientförsäkringen

  • Svarar för patientskador om teckning av försäkring har försummats
  • Fastställer och uppbär förhöjd försäkringspremie av dem som försummat sin försäkringsskyldighet
  • Beviljar den offentliga sektorn patientförsäkringar (för medlemsbolagens räkning)
  • Främjar patientsäkerheten genom undersökningar och beräkningar samt statistikföring
  • Ser till att avtal om patientförsäkringen verkställs, handhar de praktiska åtgärderna och andra utvecklingsuppgifter i anslutning till detta
  • Informerar om patientförsäkringar
  • Fungerar som försäkringsbolagens samarbetsorgan
  • Ger medlemsbolagen anvisningar om tillämpningen av patientskadelagen


På skador som inträffat mellan den 1 maj 1987 och den 30 april 1999 tillämpas lagen i dess ursprungliga lydelse. Skador som uppstått på grund av hälso- och sjukvård den 1 maj 1999 och därefter regleras enligt den reviderade lydelsen.

Aktuellt
Blanketter
För medier
Kontaktinformation