Kantelu ja viranomaisvalvonta

Potilaan oikeusturvakeinoja ovat muun muassa kantelu aluehallintovirastoon tai Valviraan. Eduskunnan oikeusasiamies (EOA) ja oikeuskansleri käsittelevät myös kanteluita. Viranomaisvalvontaa tekevät esimerkiksi kuluttaja-asiamies ja Fimea.

Kantelu

Kantelu valvontaviranomaiselle voi johtaa esimerkiksi huomion kiinnittämiseen, huomautukseen tai varoitukseen. Kantelulla ei voida kumota hoitoratkaisua tai muuta ratkaisua, eivätkä valvontaviranomaiset voi määrätä vahingonkorvausta maksettavaksi.

Kantelun seuraukset riippuvat viranomaisen toimivallasta ja siitä, mitä tutkimuksissa tulee ilmi.

Jos harkitset kantelun tekemistä, tutustu tarkemmin viranomaisilta saataviin lomakkeisiin ja kanteluohjeisiin.

Aluehallintovirastot ja Valvira

Terveydenhoitohenkilöstöä koskevia kanteluita käsittelevät aluehallintovirastot omilla alueillaan sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Aluehallintovirastoilla ja Valviralla on osittain rinnakkainen toimivalta kanteluasioissa.

Oikeusasiamies tai oikeuskansleri

Eduskunnan oikeusasiamies (EOA) ja oikeuskansleri käsittelevät myös kanteluita ja valvovat osaltaan viranomaisten ja virkamiesten, kuten julkisen terveydenhuollon palveluksessa olevan terveyskeskuslääkärin, menettelyn lainmukaisuutta ja velvollisuuksien noudattamista.

Tietosuojavaltuutettu

Potilaalla on yleensä oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat potilasasiakirjatiedot. Jos tarkastusoikeus tai tietojen oikaisupyyntö on evätty henkilötietolain perusteella, potilas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Kuluttaja-asiamies ja kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajille suunnattua markkinointia, palvelusten hinnan ilmoittamista markkinoinnissa ja sopimusehtojen kohtuullisuutta yleisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Ministeriössä myös valmistellaan terveydenhuollon lainsäädäntöä ja annetaan yleisiä terveydenhoitohenkilöstön toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Fimea valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa. Se kerää terveydenhuollolta tietoja lääkkeiden potilaille aiheuttamista haittavaikutuksista ja vakavista vaaratilanteista. Fimean tehtävänä on myös terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden valvonta sekä niiden turvallisen käytön edistäminen.