Pysyvä toiminnallinen haitta

Pysyvän haitan korvauksella hyvitetään toiminnan vajavuutta tai toimintakyvyn alenemaa tai toiminnallista haittaa, joka vaikuttaa vahinkoa kärsineen elämänlaatuun heikentävästi hänen loppuelämänsä ajan. Pysyvä haitta määritetään siinä vaiheessa, kun terveydentila on vakiintunut, eikä siihen ole odotettavissa muutosta tai parannusta. Pysyvä haitta arvioidaan käytettävissä olevien lääketieteellisten selvitysten perusteella. Korvaukseen vaikuttavat vamman laatu ja vaikeusaste sekä vahinkoa kärsineen ikä.

Potilasvakuutuksesta korvataan ainoastaan potilasvahingosta aiheutunut ylimääräinen pysyvä toiminnallinen haitta. Alun perin hoidettavana olevasta sairaudesta tai vammasta tai muista sairauksista aiheutunutta toiminnallista haittaa ei korvata. Korvaus pysyvästä haitasta on yleensä kertakorvaus.

Vahinkopäivästä riippuen haitan suuruus määritellään työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetun asetuksen (768/2015) tai sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1012/1986) mukaan. Haittaluokituksessa vammat ryhmitellään vaikeusasteen mukaan 20 haittaluokkaan. Luokka 20 tarkoittaa suurinta ja 1 pienintä haittaa.