Vilka slags ersättningar betalas?

Patientförsäkringen ersätter de nödvändiga merkostnader och andra förluster som en patientskada orsakat. Kostnader och förluster som skulle ha uppkommit även utan skadan ersätts inte.

Därför betalas ingen ersättning för behandlingskostnader för den sjukdom eller kroppsskada som ursprungligen undersöktes eller behandlades eller andra sjukdomar. Vid ersättningsregleringen måste man därför alltid skilja på dels de kostnader och ekonomiska förluster som hänför sig till den primära sjukdomen eller skadan, dels följderna av patientskadan.

Du ansöker om ersättning på en separat blankett efter att du fått jakande ersättningsbeslut. Läs mer på sidan Betalning av ersättningar.

De ersättningar som betalas genom patientförsäkringen regleras utifrån bestämmelserna i skadeståndslagen och trafikskadenämndens normer och instruktioner. Även patientskadenämndens praxis för avgöranden beaktas i ersättningarna. De kostnader och förluster som hänför sig till skadan ersätts i princip till sitt fulla belopp. Den skadelidande ska dock om möjligt genom eget handlande förhindra uppkomsten av ytterligare skada. De uppkomna kostnaderna ska vara nödvändiga för skötseln av patientskadan.

Närmare information om ersättningsgrunderna finns på trafikskadenämndens webbplats.

Patientförsäkringen är primär i förhållande till arbetspensionen, dvs. arbetspensionsbolaget beaktar PFC:s ersättningar i sina förmåner och betalar endast eventuellt överskott efter samordningen.

Från PFC:s ersättningar avdras eventuella andra förmåner som är primära i förhållande till Patientförsäkringscentralens ersättningar, såsom FPA:s sjukdagpenning, folkpension och garantipension.

Läs också: så här handläggs skadeanmälan.

Funderar du på skadeanmälan? Gör först detta enkla nättest med vars hjälp du ser om patientskadelagen kan tillämpas på ditt fall.

23.01.2020