Patientförsäkringen ersätter inte alla följder i anknytning till hälso- och sjukvård, utan endast de personskador som uppfyller villkoren i patientskadelagen. Följande skador ersätts alltså inte:

  • Skador som inträffat utanför Finlands geografiska område, även om patienten sänts utomlands från Finland för behandling och vård.
  • Sakskador, såsom att kläder eller lösproteser går sönder eller försvinner. Ersättningsyrkanden för dem kan riktas till skadevållaren med stöd av skadeståndslagen.
  • Så kallade rena egendomsskador. Härvid avses sådana ekonomiska skador som inte har samband med person- eller sakskada.
  • Skador som inträffat innan patientskadelagen började gälla den 1 maj 1987.
  • Skador som inträffat i samband med sedvanlig hjälp med dagliga sysslor (t.ex. hemhjälpsservice), som inte betraktas som hälso- och sjukvård enligt patientskadelagen. Inte heller hjälp och omsorg inom ramen för s.k. hemlikt boende på vårdhem eller äldreboende räknas som i patientskadelagen avsedd verksamhet.
  • Lindrig skada, även om ersättningsgrunden skulle existera. Skadan anses obetydlig om den åsamkar patienten endast lindrig sveda och värk, om den inte efterlämnar bestående funktionellt men eller kosmetiskt lyte eller men, eller om de kostnader patienten själv måste betala uppgår till högst 200 euro (från och med september 2003).
09.03.2015