Patientens rättigheter

Patientförsäkringscentralen avgör med stöd av patientskadelagen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har åsamkats en personskada som berättigar till ersättning genom patientförsäkringen. Patientförsäkringscentralen är en försäkringsanstalt och handlägger endast försäkringsärenden.

Detta avsnitt innehåller kortfattat information om patientens övriga rättsskydd och vissa myndigheters uppgifter. Noggrannare information och nyttiga broschyrer fås hos respektive myndighet. Länkar till myndigheters webbplatser finns här.

10.03.2015