Skadeanmälan ska sändas till Patientförsäkringscentralen inom tre år från det att den skadelidande fick kännedom om skadan eller borde ha känt till skadan. Anmälningsfristen räknas med andra ord inte från behandlingstidpunkten, utan från den tidpunkt då du som skadelidande förstod eller borde ha förstått att skadan har orsakats inom hälso- eller sjukvården.

Av särskilda skäl kan ersättningskrav lämnas in även senare. Ersättning ska dock sökas senast inom tio år räknat från den ifrågavarande vården eller behandlingen, om vården eller behandlingen givits den 1 maj 1999 eller därefter. Den ovillkorliga preskriberingstiden för vård eller behandling som givits före den 1 maj 1999 är 20 år. Om den ovillkorliga preskriberingstiden gått ut, spelar det ingen roll när patienten blev medveten om skadan. Efter att den ovillkorliga preskriberingstiden gått ut handläggs inte anmälan.

09.03.2015