Skadeanmälan

Du kan söka ersättning från patientförsäkringen när du lämnar en skriftlig skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.

Om du misstänker att du har råkat ut för en patientskada behöver du inte genast fylla i skadeanmälan. Diskutera först frågan med den behandlande läkaren eller en representant för vårdpersonalen. Orsaken till många patientskadeanmälningar är ofta ovisshet gällande sjukdomen, skadan eller vården.

Dessutom bör du göra Patientförsäkringscentralens webbtest. Testet hjälper dig att bedöma om patientskadelagen kan tillämpas på ditt fall.

Hur gör jag en skadeanmälan och när?

Läs noggrant anvisningarna om skadeanmälan innan du fyller i blanketten. Skicka anmälan till Patientförsäkringscentralen antingen via internet eller per post.

Vårdenhetens patientombudsman eller socialarbetare hjälper dig med att göra anmälan. Läs också svar på vanliga frågor om skadeanmälan.

En skadeanmälan ska göras inom tre år från det att du som skadelidande fått eller borde ha fått kännedom om skadan. Undantag från tidsfristen görs endast av särskilda orsaker.

Ibland lönar det sig inte att göra en skadeanmälan genast efter det att de första symptomen visat sig, Vid handläggningen av ärendet kan det behövas uppgifter om hur ditt hälsotillstånd exempelvis vid infektion senare utvecklas.

Du kan göra en anmälan om patientskada antingen på elektronisk väg med bankkoder eller fylla i en PDF-blankett på vår webbsida Skadeanmälan om patientskada.

Du kan beställa blanketter i pappersform hos Patientförsäkringscentralen per e-post på lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi eller per telefon på 040 450 4590 (kl.12–15). Fråga också patientombudsmannen eller socialarbetaren för din vårdenhet om denne har pappersblanketter.

Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten till Patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN

Mer information om handläggningen av din skadeanmälan finns på vår webbsida Handläggning av skadeanmälan.

Minneslista till den som gör skadeanmälan

 • Blankett: Fyll i din patientskadeanmälan noggrant och korrekt. Det påskyndar handläggningen vid Patientförsäkringscentralen. Om du skriver ut blanketten ska du skriva dina svar med en tydlig handstil. 
 • Vårdenhet: Uppge så exakta uppgifter som möjligt om den vårdenhet eller mottagning där skadan har förorsakats. Uppge också på vilka andra ställen du har undersökts eller fått vård för samma besvär, antingen före eller efter att den aktuella skadan gav sig till känna.
 • Datum: Dessutom bör du så exakt som möjligt uppge datum eller tidsperiod då du anser att skadan uppkom till följd av undersökning, vård eller behandling eller försummelse av dessa.
 • Mina Kanta: Patientförsäkringscentralen kan inte inhämta dina uppgifter på Mina Kanta -sidor. Skriv alla uppgifter om händelsen i din skadeanmälan.
 • Grunder: Förklara med egna ord för vilken personskada och på vilka grunder du ansöker om ersättning. Som ersättningssökande behöver du inte lägga fram medicinska eller juridiska grunder för ansökan. Det är viktigt att det så tydligt som möjligt av anmälan framgår vad ditt ärende handlar om. Patientförsäkringscentralen begär en utredning om vården eller undersökningen av den vårdenhet där skadan utifrån din anmälan har inträffat.
 • Underteckning: Underteckna blanketten i pappersform innan du skickar den till Patientförsäkringscentralen. Den elektroniska skadeanmälningsblanketten behöver inte undertecknas. Glöm inte att skicka e-blanketten innan du stänger webbplatsen.
 • Fullmakter: Om du har fyllt 18 år kan du dessutom befullmäktiga någon annan att sköta ditt ärende.
 • Minderårig eller annars omyndig person: En skadeanmälan som gäller en minderårig eller annars omyndig person ska undertecknas av personens intressebevakare. När det gäller minderåriga är det vanligen föräldrarna.
 • Dödsfall: Om patienten är död kan skadeanmälan göras av en delägare i dödsboet eller någon annan närstående som de facto har drabbats av en ekonomisk skada eller förlust på grund av patientens död.
 • Efter beslut: Om du får ett positivt ersättningsbeslut, ska du inte glömma att göra en ansökan om ersättning för kostnader till Patienförsäkringscentralen. Ansökan ska lämnas in senast inom tre år från beslutet.
 • Adressändringar: Patientförsäkringscentralen skickar post angående skadeärendet till den postadress som du har uppgett. Kom ihåg att meddela eventuella ändringar i din postadress till Patientförsäkringscentralen.

Ska jag bifoga kvitton till skadeanmälan?

Du behöver inte bifoga kvitton på eller andra utredningar om de uppkomna kostnaderna eller förlusterna. De ska redovisas separat, om det visar sig att patientskadan kan ersättas. Spara alla fakturor och verifikat så att du vid behov kan bifoga dem till ersättningsansökan.

Om du söker ersättning för kostnader på annat håll, till exempel hos FPA, ska du ta en kopia på dokumenten och behålla kopiorna. Spara de ersättningsbeslut du får av andra instanser.

13.02.2020