Vad gäller hörandet?

Innan ersättningsbeslutet fattas får parten möjlighet att skriftligt framföra sina åsikter om ärendet i fråga samt ge sin förklaring till de yrkanden och utredningar, som kan ha betydelse för ärendets avgörande.

Hörande innebär i praktiken att Patientförsäkringscentralen till den som lämnat skadeanmälan skickar kopior av till exempel hälso- och sjukvårdsutredningar och medicinska sakkunnigutlåtanden, som Patientförsäkringscentralen begärt, och bereder möjlighet till ett skriftligt bemötande inom utsatt tid. Hörandet gäller utredningar som Patientförsäkringscentralen begärt och som den som lämnat skadeanmälan inte tidigare känt till.

Bemötandet ska skrivas på ett separat papper. Kommentarer om blanketter och utredningar som lämnats tidigare ska inte tilläggas här. Observera att bemötandet ska ges inom den utsatta tiden. När tiden har gått ut kan ärendet avgöras oberoende av om något bemötande lämnats.

OBS! Svar på brevet behöver inte skickas om parten inte har kommentarer eller något att tillägga i ärendet.

Brev om hörande skickas inte alltid. Brevet skickas inte om hörandet är uppenbart onödigt, till exempel på grund av att yrkandet godkänns. Då överförs ärendet direkt till avgörandeskedet.

Förfarandet med hörande grundar sig på 34–36 § i förvaltningslagen.

28.09.2015