Information för den som misstänker skada

Patientförsäkringscentralen (PFC) handhar centraliserat i enlighet med patientskadelagen ersättningar för personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård.

Visste du: Vårdfel och patientskada är inte alltid samma sak

Trots att man på allmänspråk med ordet vårdfel avser alla fel och försummelser som har skett i vården av patienten är det inte alltid frågan om en sådan patientskada som avses i lagen. I lagen definieras noggrant vad som är en ersättningsgill skada, och en bedömning av huruvida en skada berättigar till ersättning kräver omfattande kunskap.

På Patientförsäkringscentralen ansvarar vi för handläggningen av skador, och i vår verksamhet främjar vi både patientens och vårdpersonalens trygghet. Vi utreder om du har rätt till lagstadgade ersättningar. Handläggningen av ärendet är avgiftsfri för dig.

Misstänker du en patientskada?

Vi rekommenderar att du först läser anvisningarna nedan och gör ett test, med vars hjälp du kan bedöma om det lönar sig för dig att göra en skadeanmälan. Läs också svaren på vanliga frågor.


Lönar det sig att överväga en skadeanmälan? Utför testet

 

Läs nedan hur du ska göra om du har frågor om vården, sjukdomen eller vårdkostnaderna eller om du är missnöjd med det bemötande du har fått som patient eller anhörig.

08.08.2019