Exempel på beslut i patientskadefall

Denna sida innehåller en samling exempel på anmälda patientskador. Vi vill ge en uppfattning om på vilka grunder fall kan anses ersättningsgilla enligt patientskadelagen eller inte berättigar till ersättning.

Enskilda skadefall kan dock skilja sig avsevärt från varandra och därför kan man inte utifrån exemplen till alla delar bedöma om det egna skadefallet berättigar till ersättning Vid bedömning av om en skada är ersättningsgill tar man alltid hänsyn till individuella omständigheter.

15.06.2016