Potilasvakuutuslaki määrittelee, missä tapauksissa korvausta maksetaan

Keskimäärin reilu neljäsosa ilmoitetuista vahinkotapauksista on sellaisia, jotka voidaan lain mukaan korvata. Potilasvahinkona voidaan korvata ne vahingot, jotka täyttävät kaikki seuraavat ehdot:

  • Hoidon tai hoitamatta jättämisen seurauksena potilaalle on aiheutunut henkilövahinko, kuten sairaus, vamma, terveydentilan heikentyminen tai kuolema. Potilaalla voidaan tarkoittaa myös tervettä lääketieteelliseen tutkimukseen osallistuvaa henkilöä sekä veren- tai kudoksenluovuttajaa. Henkistä kärsimystä ei korvata henkilövahinkona.
  • Vahinko on aiheutunut terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä. Kyseessä voi olla esimerkiksi sairaala, terveyskeskus tai yksityinen lääkäriasema, sairaankuljetus, näytteenotto, kuntoutus, fysikaalinen hoito tai reseptilääkkeen toimittaminen apteekissa. Esimerkiksi kodinhoitajan töissä kuten peseytymisessä ja liikkumisessa avustamisessa tapahtuneita vahinkoja ei korvata potilasvakuutuksesta.
  • Vahinkoilmoitus on tehty Potilasvakuutuskeskukselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingon kärsinyt sai tiedon vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Joskus potilas voi saada tiedon vahingosta vasta pitkän ajan kuluttua sen sattumisesta. Vahinkoilmoituksen voi tehdä, kun vahinko on käynyt ilmi, vaikka itse vahingosta olisi kulunut pidempi aika.
  • Vahinko on tapahtunut Suomessa.
    • Jos epäilty potilasvahinko on tapahtunut 1.1.2021 jälkeen, lakia sovelletaan myös ulkomailla annettuun terveyden- ja sairaanhoitoon, jos julkisen terveydenhuollon yksikkö on järjestänyt hoidon ulkomailla ja se on potilaan terveydentilan kannalta välttämätöntä. Potilas on lähetetty hoitoon ulkomaille esimerkiksi sen vuoksi, ettei hoitoa jonkin erittäin harvinaisen sairauden hoitoon ole Suomessa saatavilla tai potilas ei voi terveydentilansa vuoksi odottaa hoidon saamista Suomessa. Potilas on potilasvakuutuslain piirissä myös silloin, kun häntä kuljetetaan ulkomaille edellä tarkoitettuun hoitoon tai sieltä pois. Potilasvakuutuslakia ei sovelleta tilanteisiin, joissa potilas omatoimisesti hakeutuu tutkimuksiin tai hoitoon ulkomaille, tai potilas lähetetään ulkomaille kokeelliseen hoitoon.
    • Jos epäilty potilasvahinko on tapahtunut ennen vuotta 2021 lakia ei sovelleta mihinkään ulkomailla annettuun terveyden- ja sairaanhoitoon.