Ammatillinen kuntoutus

Ammatillista kuntoutusta koskevia säännöksiä sovelletaan vain niihin potilasvahinkoihin, jotka sattuvat 1.1.2021 alkaen.

Potilasvakuutuksesta voidaan jatkossa korvata ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä vahinkoa kärsineelle, jonka työkyky tai ansiomahdollisuudet ovat potilasvahingon johdosta heikentyneet tai on todennäköistä, että olennaista heikentymistä myöhemmin tapahtuisi. Jos kuntoutustarve johtuu muusta vammasta tai sairaudesta, ei sitä korvata potilasvakuutusjärjestelmästä.

Ammatillisella kuntoutuksella pyritään edistämään vahinkoa kärsineen paluuta työelämään ja tukemaan työssä suoriutumista vahingosta aiheutuvista rajoitteista huolimatta. Korvattavat toimenpiteet voivat olla moninaisia, kuten kouluttautumista uuteen ammattiin sekä erilaisia tukitoimenpiteitä. Ammatillisesta kuntoutuksesta aiheutuvien kustannusten tulee olla kohtuullisia ja tarpeellisia ammatilliselle kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Potilasvakuutuksen perusteella korvattava ammatillinen kuntoutus on toissijaista suhteessa muihin lakisääteisiin korvauksiin. Ensisijaisesti ammatillista kuntoutusta tulee siten hakea esim. omasta työeläkelaitoksesta, Kelasta, liikenne- tai työtapaturmavakuutusyhtiöstä. Potilasvakuutuskeskus voi kuitenkin käynnistää kuntoutusselvittelyt, mikäli muu taho ei ole toimenpiteisiin ryhtynyt tai niitä ei Potilasvakuutuskeskuksessa arvioida riittäviksi.

Ammatillinen kuntoutus on vahinkoa kärsineen oikeus, mutta hänen on myös mahdollisuuksiensa mukaan myötävaikutettava kuntoutuksensa toteutumiseen. Jos ammatillinen kuntoutus tai kuntoutustarpeen ja mahdollisuuksien selvittäminen keskeytyy tai kuntoutuksen alkaminen viivästyy kuntoutujasta riippuvasta syystä, joka ei ole korvattavan vahingon seurausta, voidaan ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan täysimääräisen korvauksen maksaminen keskeyttää.

Ennen pysyvän ansionmenetyskorvauksen vahvistamista tulee ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet selvittää.

Muista potilasvahinkopäätöksistä poiketen ammatillista kuntoutusta koskevaan päätökseen haetaan muutosta vakuutusoikeudelta. Muutosta tulee hakea viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä päätöksen tiedoksi saamisesta.