Silmien toimenpiteet

1) Kaihileikkaus, takakapselin repeäminen

Potilaalla oli näkökykyä merkittävästi uhkaava kaihi, jota hoidettiin leikkauksella. Ennen toimenpidettä potilaan kanssa oli keskusteltu eri hoitovaihtoehdoista ja keskustelun perusteella päädyttiin leikkaushoitoon. Kaihileikkauksen jälkeen potilaan näkökentän reunassa oli harmaa alue. Myöhemmin silmään tuli verkkokalvon irtauma, joka jouduttiin kiinnittämään leikkauksella. Näöntarkkuus jäi huonoksi.

Kaihileikkaus oli tiiviin kaihen vuoksi teknisesti haastava. Takakapseli repesi leikkauksen aikana. Takakapselin repeäminen on kaihileikkaukseen liittyvä tyypillinen komplikaatio, joka altistaa verkkokalvon irtaumalle. Useimmiten takakapselin repeäminen ei aiheuta ongelmia silmälle tai näkökyvylle, mutta tässä tapauksessa potilaalle on kuitenkin aiheutunut verkkokalvon irtauma, joka johtui mahdollisesti takakapselin repeämisestä.

Takakapselin repeämistä ei voitu estää kaihileikkauksen täysin asianmukaisesta toteutuksesta huolimatta. Verkkokalvon irtaumasta seurasi näkökyvyn heikkeneminen, vaikka myös irtauman kiinnittäminen hoidettiin asianmukaisesti.

Ei korvattu

Koska potilaalle aiheutunut komplikaatio ei johtunut puutteellisesta hoidosta, ei korvausta potilasvakuutuksesta maksettu.

2) Potilaan riittävä informointi ennen LASIK-leikkausta

Potilas hakeutui vasemman silmän taittovirhekirurgiseen leikkaukseen. Leikkaus oli perusteltu ja sen toteutus oli asianmukainen. Toimenpiteen jälkeen potilaan näöntarkkuus oli hyvä verrattuna leikkausta edeltäneeseen tilanteeseen. Silmän lähinäkö kuitenkin heikkeni leikkauksen jälkeen, koska silmän likitaitteisuus muutettiin lähes normaalitaitteiseksi. Kysymyksessä on toimenpiteeseen liittyvä seuraus, jota ei voitu välttää.

Potilas kertoi, ettei hän saanut ennen toimenpidettä tietoa lähinäön heikentymisestä. Potilaan mukaan hän ei olisi lainkaan suostunut leikkaukseen, jos hänelle olisi kerrottu lähinäön heikkenemisestä.

Asiakirjoista kävi ilmi, että potilaalle oli kerrottu lukulasien tulevan vuosien mittaan tarpeellisiksi leikkauksesta huolimattakin. Myös allekirjoitetusta leikkaussopimuksesta kävi ilmi, että leikkaus vaikuttaa lähinäköä heikentävästi.

Selvityksen perusteella ei voitu päätellä, että potilas olisi kieltäytynyt taittovirheleikkauksesta, vaikka hän olisi ollut tietoinen silmän lähinäön välittömästä heikentymisestä. Potilaalla oli tiedossa, että lähinäkö tulee joka tapauksessa heikentymään jatkossa.

Ei korvattu

Kyseessä ei ollut potilasvakuutuksesta korvattava vahinko.

3) Potilaan puutteellinen informointi haittavaikutuksista ennen LASIK-leikkausta

Potilas halusi taittovirhettä korjaavan leikkauksen päästäkseen eroon silmälaseista. Leikkaus suoritettiin teknisesti asianmukaisesti.

Leikkauksen jälkeen todettiin toisen silmän ylikorjaantuneen eli potilaan lähinäkö heikkeni. Lisäksi silmät kuivuivat ja niitä kirveli. Pimeässä näkökentässä esiintyi haloilmiöitä.

Potilaalle tehtiin toisen silmän korjausleikkaus, jonka seurauksena näkökyky parani, mutta muilta osin tilanne ei korjaantunut. Potilas kertoi vahinkoilmoituksessaan, että hänelle ei kerrottu ennen toimenpidettä riittävästi siihen liittyvistä riskeistä.

Leikkauksesta tässä tapauksessa aiheutuneet haittavaikutukset eivät ole tavallisia LASIK-leikkauksen yhteydessä. Niistä ei siis yleensä tarvitse informoida etukäteen ennen LASIK-leikkausta. Potilaan ikä ja aikaisemmat silmäsairaudet kuitenkin nostivat haittavaikutusten todennäköisyyttä ja sen vuoksi niistä olisi tässä tapauksessa pitänyt informoida ennen leikkauksen suorittamista.

Jos haittavaikutusten mahdollisuus olisi tuotu potilaan tietoon ennen leikkausta, hän olisi todennäköisesti kieltäytynyt LASIK-toimenpiteestä, jolloin hän olisi voinut välttyä leikkauksen haitallisilta vaikutuksilta.

Korvattiin

Kysymyksessä oli potilasvakuutuksesta korvattava vahinko.

4) LASIK-leikkaus ei johtanut silmälaseista eroon pääsemiseen

Potilaalle tehtiin molempien silmien LASIK-leikkaus. Toimenpiteen jälkeen hänelle jäi edelleen silmälasien käyttämisen tarve.

Toimenpide tehtiin teknisesti asianmukaisesti. Potilaan mukaan hän ei saanut riittävästi tietoa ennen toimenpidettä ja vasta toimenpiteen jälkeen kerrottiin, että näin likinäköisessä tapauksessa laseista ei todennäköisesti tulla pääsemään kokonaan eroon. Toimenpiteen tehneen lääkärin mukaan hän kertoi potilaalle ennen toimenpidettä leikkaukseen liittyvistä riskeistä ja lisäksi hän kertoi korostaneensa, että voimakas likinäköisyys saattaa vaikuttaa leikkauksen lopputulokseen. Asiakirjoissa ei ollut merkintöjä ennen toimenpidettä mahdollisesti käydyistä keskusteluista.

Potilas hakeutui leikkaukseen tavoitteenaan päästä eroon silmälasien käyttötarpeesta, mutta tähän tulokseen leikkauksella ei päästy. Potilaan näkökyky kuitenkin parani leikkauksella, vaikka silmälasien käyttötarve jäikin.

Ei korvattu

Potilasvakuutuksesta voidaan maksaa korvausta terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneesta henkilövahingosta. Henkilövahingolla tarkoitetaan sairautta, ruumiinvammaa tai muuta terveydentilan haitallista muutosta. Silmälasien käyttötarve ei ole henkilövahinko eikä siitä makseta korvausta potilasvakuutuksesta.

LASIK-leikkaukset

Taittovirhekirurgiset LASIK-leikkaukset eivät ole välttämättömiä näkökyvyn kannalta. Leikkauksen käyttäminen hoitokeinona perustuu potilaan omaan valintaan. Koska toimenpide perustuu muuhun kuin lääketieteellisiin syihin, asianmukaisen etukäteisinformaation merkitys korostuu. Potilaalle pitää antaa riittävästi tietoa leikkauksen hyödyistä ja riskeistä ennen kuin hän tekee päätöksen leikkauksen suorittamisesta. Potilaalle tulee kertoa kaikista hoitoon liittyvistä merkityksellisistä riskeistä. Hyvin harvinaisten riskien selostamista ei kuitenkaan voida edellyttää.

LASIK-toimenpiteiden osalta kysymys on usein myös sopimusoikeudellisesta kysymyksestä. Potilasvakuutuskeskukseen tehtävän vahinkoilmoituksen lisäksi korvauksenhakijalla on mahdollisuus saattaa asia esimerkiksi Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta selvittää vastasiko leikkauksen lopputulos sopimusoikeudellisesti sitä, mitä osapuolten välillä oli sovittu.