Potilasturvallisuussanasto

Tähän sanastoon on koottu keskeinen potilasturvallisuuden terminologia. Lähteenä on käytetty Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES) ja Lääkehoidon kehittämiskeskuksen (Rohto) vuonna 2007 julkaisemaa Potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanastoa.

Haitta
Potilaalle hoidon seurauksena aiheutuva tilapäinen tai pysyvä ei-toivottu vaikutus, joka voi olla fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen, sosiaalinen tai taloudellinen. Haitta voi olla potilaan kokema ja/tai ammattilaisten toteama.

Haittatapahtuma
Vaaratapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle.

Haittavaikutus
Sairauden ehkäisemisen, taudinmäärityksen tai hoidon aiheuttama tahaton ja haitallinen vaikutus, joka aiheuttaa objektiivista lääketieteellistä haittaa potilaalle, pidentää hoidon kestoa tai lisää hoitokustannuksia.

Komplikaatio
Lisätauti, jälkitauti, sivuhäiriö, aikaisempaan tautitilaan tai hoitoon liittyvä uusi häiriö.

Läheltä piti -tapahtuma
Vaaratapahtuma, joka olisi voinut aiheuttaa haittaa potilaalle. Haitta vältettiin joko sattumalta tai koska havaittuun vaaratilanteeseen pystyttiin puuttumaan ajoissa.

Lääketurvallisuus
Käsittää pääasiassa lääkkeeseen valmisteena liittyvän turvallisuuden (lääkkeen farmakologisten ominaisuuksien ja vaikutusten tuntemisen ja arvioimisen, lääkkeen laadukkaan valmistusprosessin, sekä valmisteeseen liittyvän informaation).

Lääkitysturvallisuus
Lääkkeiden käyttöön liittyvä turvallisuus, joka kattaa terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa lääkehoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Lääkitysturvallisuus käsittää toimenpiteitä lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtumien ehkäisemiseksi, välttämiseksi ja korjaamiseksi.

Poikkeama
Suunnitellusta/sovitusta poikkeava tapahtuma terveydenhuollon tuotteissa, toimintatavoissa, ympäristössä tai järjestelmissä. Poikkeama voi johtaa vaaratapahtumaan.

Potilasturvallisuus
Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Kattaa sekä hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden että laiteturvallisuuden.

Potilasturvallisuuskulttuuri
Yksilöiden ja yhteisön tapa toimia siten, että varmistetaan potilaiden ja asiakkaiden saamien palveluiden turvallisuus. Sisältää turvallista toimintaa tukevan johtamisen, arvot, asenteet ja toimintatavat.

Potilasvahinko
Potilasvakuutuslain määritelmän mukaan vakuutuskorvaukseen oikeuttava henkilövahinko, joka on aiheutunut lääketieteellisen tutkimuksen tai hoidon yhteydessä.

Potilasvakuutuskeskus (PVK)
Lakisääteisen potilasvakuutuksen korvaustoiminnasta huolehtiva organisaatio, jonka jäseniä kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt ovat. Potilasvahinkoilmoitusten käsittelyn ja korvausten maksamisen lisäksi PVK edistää potilasturvallisuutta.

Suojaukset
Poikkeamien tunnistamiseen ja vaaratapahtumien ehkäisemiseen tietoisesti ja järjestelmällisesti toimintaprosessiin suunnitellut ja siihen sisältyvät rakenteet ja menettelyt.

Vaaratapahtuma
Potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle (=haittatapahtuma) tai olisi voinut aiheuttaa haittaa potilaalle (läheltä piti -tapahtuma).