Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on asianmukaisen ja oikea-aikaisen terveydenhoidon tuottamista niin, että potilas ei koe tarpeettomia haittoja hoidon seurauksena. Se on keskeinen osa laadukasta terveydenhuoltoa.

Lääketieteen tärkeimpiä periaatteita on olla vahingoittamatta potilasta - primum non nocere. Potilasturvallisuustyön määrätietoinen kehittäminen sai vauhtia vuonna 1999 Yhdysvalloissa julkaistun To err is human -artikkelin myötä. Siinä Institute of Medicinen tutkijat toivat esille, kuinka inhimilliset virheet johtavat usein merkittäviin haittatapahtumiin. He myös esittivät keinoja parantaa potilasturvallisuutta. Suomessa ensimmäinen potilasturvallisuusstrategia julkaistiin vuonna 2009, ja vuonna 2017 saimme uuden Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian.

To err is human -artikkeli (avautuu uuteen välilehteen)

STM: Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021 (sivu avautuu uuteen välilehteen)

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus. Siihen kuuluu potilasta suojaavien käytäntöjen toteuttaminen ja läheltä piti -tilanteista oppiminen. Hoidon vaikuttavuus on merkittävä tekijä potilasturvallisuudessa. Mikäli potilaalle annetaan vaikuttamatonta hoitoa, hänet altistetaan hoidon haittavaikutuksille ilman odotettavissa olevaa hyötyä. Potilasturvallisuus voikin vaarantua sekä hoitamattomuuden että liiallisen hoitamisen johdosta.

Parhaimpia keinoja ehkäistä potilasvahinkoja on edistää potilasturvallisuuskulttuuria. Yksilöiden syyttämisen sijaan pyritään kehittämään rakenteita ja toimintamalleja, joilla ehkäistään vahinkojen syntymistä tulevaisuudessa. Vaaratapahtumista puhumiseen kannustetaan, ja ne käsitellään järjestelmällisesti korjaavien toimenpiteiden mahdollistamiseksi. Terveydenhuollossa tarvitaan johtamista, asenteita, arvoja ja toimintatapoja, jotka tukevat turvallista toimintaa. Vahvassa potilasturvallisuuskulttuurissa myös potilas ja läheiset rohkenevat nostaa esille havaitsemiaan puutteita.