Vahinkoa kärsinyt tekee ilmoituksen vahingosta kirjallisesti Potilasvakuutuskeskukselle. Vahinko ilmoitetaan valmiilla lomakkeella, jonka voi täyttää PVK:n verkkosivulla. Jos ilmoituksen haluaa täyttää paperilla ja toimittaa postitse, lomakkeen voi tulostaa verkkosivultamme tai lomakkeen voi pyytää hoitopaikan potilasasiamieheltä.

Potilasvahinkokorvauksen hakemisessa on muistettava kaksi määräaikaa - kolme ja kymmenen vuotta. Ellei ilmoitusta tee määräajassa, ei korvausta ole mahdollista saada.

Kolmen vuoden määräaika

Potilasvahingosta aiheutuvat seuraukset saattavat tulla ilmi viiveellä, jonka vuoksi korvauksen hakemiselle annetaan pitkä määräaika. Ilmoitus potilasvahingosta on tehtävä Potilasvakuutuskeskukselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahinkotapahtumasta ja siitä aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Määräaika alkaa kulua, vaikka vahingonkärsineellä ei olisi ollut tarkkaa tietoa vahingon syy-yhteydestä annettuun terveyden- tai sairaanhoitoon. Riittää, että hän on ymmärtänyt, tai hänen olisi pitänyt käytettävissään olevien tietojen perusteella ymmärtää vahingon olevan seurausta hänelle tehdystä tutkimuksesta tai hänen saamastaan hoidosta. Määräajan kuluminen ei myöskään edellytä tarkkaa tietoa vahingon lääketieteellisestä diagnoosista.

Kymmenen vuoden määräaika

Korvausta on haettava viimeistään kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun epäilty potilasvahinko on tapahtunut. 

Erityinen syy

Vahinkoilmoitus voidaan tutkia kolmen ja 1.1.2021 ja sen jälkeen sattuneiden vahinkojen osalta myös kymmenen vuoden määräaikojen jälkeen, jos siihen on erityinen syy.

Kolmen vuoden määräaika voidaan ylittää esimerkiksi, kun potilaalla on terveydenhuollon ammattihenkilön antaman tiedon tai hoidon jatkumisen vuoksi ollut perusteltu syy uskoa, että vahingosta ei jää pysyvää haittaa tai seuraukset paranevat, eikä hän ole tämän vuoksi tehnyt vahinkoilmoitusta kolmen vuoden määräajassa.

1.1.2021 jälkeen sattuneet vahingot voidaan ottaa käsiteltäväksi erityisestä syystä myös yli kymmenen vuoden jälkeen vahinkotapahtumasta. Erityisenä syynä voi olla esimerkiksi se, että lapsena potilasvahingossa saatu vamma tai sairaus aiheuttaa työkyvyttömyyttä tai hoitokuluja aikuisiällä ja vakava sairaus tai vamma estää vahinkoa kärsinyttä hoitamasta asiaansa, eivätkä lapsen huoltajat ole aikanaan tehneet korvausvaatimusta määräajassa.

Erityinen syy ei ole se, että hakija ei tiedä potilasvakuutuslaista tai mahdollisuudesta hakea korvausta. Erityinen syy ei myöskään ole potilaalle aiheutuneen vahingon vakavuus.