Vakuutusyhtiön tekemä vahinkoilmoitus

Potilasvahinkoasia voi tulla vireille myös vakuutusyhtiön tekemällä takautumisvaatimuksella (regressi). 

Takautumisoikeus perustuu potilasvakuutuslain 47 §:ään ja potilasvahinkolain 9 a §:ään.

Korvausta voivat hakea liikennevakuutusyhtiöt, työtapatuma- ja ammattitauteja sekä vastuuvakuutuksia käsittelevät yhtiöt, sekä työkyvyttömyyseläkkeitä ja kuntoutusetuuksia myöntävät eläkeyhtiöt. Jos yhtiöt ovat maksaneet vahinkoa kärsineelle korvausta, voi yhtiöllä olla oikeus saada Potilasvakuutuskeskukselta (PVK) takaisin se osuus korvauksista, johon vahinkoa kärsineellä olisi oikeus.

PVK toivoo, että vakuutusyhtiö tiedottaa myös asiakastaan, eli vahingoittunutta henkilöä, selvityspyynnöstä ja sen perusteista.

Vakuutusyhtiöt voivat tehdä vahinkoilmoituksen vapaamuotoisella selvityspyynnöllä. Ilmoituksessa tulee selvitä:

  • vahinkoa kärsineen henkilötiedot
  • vahinkopäivä
  • hoitopaikka, jossa vahinko on aiheutunut tai ammattihenkilö, jonka antamasta hoidosta on kyse
  • näkemys, millä perusteella kyse on korvattavasta potilasvahingosta
  • mukaan voi liittää myös sairauskertomustietoja tai lääkärinlausuntoja
  • korvausta hakevan yhtiön yhteystiedot ja asiaa hoitava henkilö.

Vakuutusyhtiöt voivat lähettää takaisinsaantivaatimuksensa liitteineen oheisen tietoturvallisen yhteyden kautta.

Vakuutusyhtiön tekemä takaisinsaantivaatimus 

Yhtiöt voivat käyttää myös PVK:n vahinkoilmoituslomaketta (pdf), jossa kysytään edellä kuvatut seikat. Lomakkeessa on syytä mainita, että kyse on vakuutusyhtiön takautumisoikeuden selvittämisestä.

PVK ratkaisee ensin, onko kyseessä potilasvakuutuslainsäädännön tarkoittama potilasvahinko. Yhtiö tekee varsinaisen, yksilöidyn takautumisvaatimuksen laskuinen ja selvityksineen vasta sitten, kun PVK on todennut, että kysymyksessä on korvaukseen oikeuttava potilasvahinko.