Terveydenhuollon rooli

Jokaisella terveydenhuollon toimijalla on vastuu oman toimintansa potilasturvallisuudesta. Siihen panostamalla terveydenhuollon laatu paranee ja vältetään hoitovahingoista aiheutuvaa kärsimystä ja kustannuksia.

Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Myös yksityistä terveydenhuoltoa säätelevä laki linjaa, että toiminnan on oltava lääketieteellisesti asianmukaista ja että siinä tulee ottaa huomioon potilasturvallisuus.

Potilasturvallisuuden parantaminen vaatii resursseja ja tahtotilaa. Ammattilaisia tulee säännöllisesti kouluttaa potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista, ja uudet työntekijät tulee perehdyttää toimipaikan käytäntöihin. Vahinkojen ehkäisyssä ja niistä oppimisessa on tärkeää, että asenteet ja kulttuuri kannustavat vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja vahinkojen tunnustamiseen. Terveydenhuollossa tulee kehittää menetelmiä siihen, että mahdolliset riskit havaitaan jo ennen niiden realisoitumista, ja vaaratilanne voidaan välttää ennakoiville toimenpiteillä.

Yksi tehokas keino ehkäistä erityisesti inhimillisistä erehdyksistä ja unohduksista johtuvia potilasvahinkoja on käyttää tarkistuslistoja. Terveydenhuolto on ottanut mallia ilmailualalta, jossa tarkistuslistat ovat jo pitkään olleet rutiininomaisessa käytössä. Terveydenhuollossa kaikkein käytetyimpiä tarkistuslistat ovat kirurgisessa toiminnassa. Leikkaussalin tarkistuslistan käyttäminen on osa hyvää hoitokäytäntöä, ja sen käyttämättä jättäminen huomioidaan, kun Potilasvakuutuskeskus arvioi, onko hoito annettu asianmukaisesti.

Terveydenhuollon yksiköissä tulisi olla käytössä työkalut vaaratapahtumien raportointiin ja läpikäymiseen. HaiPro on laajasti Suomessa käytössä oleva potilasturvallisuuden parantamiseen tähtäävä raportointijärjestelmä. Käytettävästä järjestelmästä riippumatta tärkeintä on, että vaaratapahtumat tunnistetaan, käsitellään, ja niiden perusteella tehdään toimenpiteitä tulevien vaaratapahtumien välttämiseksi. Potilasvakuutuskeskus kannustaa terveydenhuollon yksiköitä seuraamaan myös omia potilasvahinkotilastojaan. Oppimalla tapahtuneista vahingoista voidaan ehkäistä potilasvahinkojen syntymistä jatkossa.