Tapaturmat

Potilasvahinkolain perusteella korvataan välittömästi johonkin tutkimus- tai hoitotoimenpiteeseen liittyvästä tapaturmasta aiheutunut henkilövahinko. Hoitolaitoksessa oleskeluun liittyvät kaatumiset, putoamiset tai muut vastaavat tapaturmat voivat tulla korvattaviksi vain, jos potilaan valvonta tai avustaminen on tilanteessa laiminlyöty. Valvonnan ja avustamisen asianmukaisuutta arvioitaessa huomioidaan kulloinkin käytettävissä olleet resurssit.

1) Kaatuminen ja rannemurtuma wc-käynnin yhteydessä

Potilas oli hoidettavana palovammojen vuoksi. Osastohoitojakson aikana hän kaatui wc-käynnillä, josta aiheutui rannemurtuma.

Kaatuminen tapahtui sairaalan vuodeosastolla oleskelun yhteydessä. Potilas kuitenkin liikkui ja toimi itsenäisesti eikä hän ollut erityisen valvonnan tai avustamisen tarpeessa.

Ei korvattu

Tässä tapauksessa potilaan tilanne ei ole edellyttänyt erityistä valvontaa tai avustamista, sillä potilas on kyennyt liikkumaan osastolla itsenäisesti. Kysymyksessä ei ollut korvattava potilasvahinko.

2) Peseytymisen yhteydessä aiheutunut lonkkamurtuma

Potilas oli ollut osastohoidossa 10 vuorokautta. Fysioterapeutti oli arvioinut, että potilas voi liikkua osastolla itsenäisesti rollaattorin avulla. Potilas kaatui suihkussa ja hänelle aiheutui lonkkamurtuma.

Ei korvattu

Kaatuminen tapahtui peseytymisen yhteydessä eikä se siten liittynyt tutkimus- tai hoitotoimenpiteeseen. Potilaan tila oli asianmukaisesti arvioitu sen laatuiseksi, että hän saattoi liikkua osastolla itsenäisesti. Kysymys ei siten ollut myöskään valvonnan laiminlyönnistä eikä aiheutunutta vahinkoa korvattu potilasvakuutuksesta.

3) Puutteellisesta avustamisesta aiheutunut lonkkamurtuma

Potilas oli sairastanut pitkään nivelreumaa, joka oli jatkuvasti pahentunut ja johtanut lopulta invalidisoitumiseen. Potilas oli sairaalassa tutkimuksissa ja osastolta toiselle siirryttäessä hän kaatui ja lonkka murtui. Tapahtumahetkellä hoitaja käveli potilaan edellä käytävällä. Potilas liikkui ilman tukea tai apuvälineitä.

Tapauksen selvittämisen yhteydessä ilmeni, että potilas pystyi liikkumaan itsenäisesti lyhyitä matkoja. Potilas käytti liikkumiseen yleensä apuvälineitä kuten kyynärsauvoja tai pyörätuolia, mutta hänen liikkumiskykynsä ei kuitenkaan edellyttänyt jatkuvaa hoitohenkilökunnan apua. Osastolta toiselle siirtyminen olisi kuitenkin edellyttänyt joko apuvälinettä tai avustamista liikkumisessa. Jos potilaalla olisi ollut käytössään apuväline, tai jos häntä olisi avustettu liikkumisessa, olisi kaatuminen todennäköisesti voitu estää.

Korvattiin

Kysymyksessä oli puutteellinen avustaminen ja sen vuoksi korvattava potilasvahinko.

4) Päävamma sängystä putoamisen yhteydessä

Potilas oli kallo- ja aivovamman takia neurologisella kuntoutusosastolla. Muutaman kuukauden kuluttua kuntoutuksen alkamisesta hän pääsi yöllä putoamaan laitojen yli sängystä. Putoamisen seurauksena aiheutui kovakalvonalainen verenvuoto.

Putoaminen tapahtui yllättäen potilaan oltua jo muutaman kuukauden ajan osastolla. Putoaminen olisi ollut vältettävissä vain sitomalla potilas sänkyyn. Sitominen on äärimmäinen keino eikä siihen ollut tässä tapauksessa potilaan voinnin perusteella esiintynyt tarvetta etukäteen.

Ei korvattu

Valvonta oli asianmukaista eikä putoamisen seurauksena aiheutunutta vammaa korvattu potilasvakuutuksesta.

5) Sängystä putoaminen pyörätuoliin siirrettäessä

Hoitaja oli siirtämässä potilasta sängystä pyörätuoliin. Siirrettäessä potilaan jalat luistivat alta ja hän pääsi liukumaan lattialle. Potilasta oli terveydentilansa vuoksi autettava liikkumisessa, mutta hän toimi muutoin itsenäisesti. Siirtäminen yhden avustamana oli aikaisemmin onnistunut ilman ongelmia.

Kysymys ei ole tutkimus- tai hoitotoimenpiteeseen liittyvästä tapaturmasta, vaan potilaan avustamisesta hänen päivittäisissä toimissaan.

Potilaan avustamisessa ei voitu todeta puutteita. Hoitaja avusti potilasta asianmukaisesti. Potilaan jalkojen täydellistä pettämistä ei voinut ennakoida. Hoitaja pystyi hidastamaan potilaan putoamista lattialle pitämällä tätä kiinni kainaloiden alta. Tässä tapauksessa ei ollut tarvetta siihen, että potilasta olisi ollut avustamassa useampi kuin yksi hoitaja.

Ei korvattu

Kysymys ei ollut potilasvakuutuksesta korvattavasta vahingosta.

6) Sääriluun murtuma fysioterapian yhteydessä

Potilas osallistui kuntoutukseen, jonka yhteydessä hän polki polkulaitteella fysioterapeutin ohjauksessa. Potilaan polvi vääntyi laitteessa yliojennukseen ja hänelle aiheutui sääriluun murtuma. Kuntoutus katsottiin hoitotoimenpiteeksi, joten vahinko tapahtui terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä.

Korvattiin

Vahinko korvattiin potilasvakuutuksesta.

7) Rannemurtuma ratsastusterapian yhteydessä

Potilas putosi hevosen selästä fysioterapeutin ohjaaman ratsastusterapian yhteydessä. Potilaalle aiheutui tapaturmassa rannemurtuma. Ratsastusterapia luokiteltiin hoitotoimenpiteeksi.

Korvattiin

Vahinko korvattiin potilasvakuutuksesta.

8) Sängystä putoamisen aiheuttama lonkkamurtuma

Muun muassa muistisairautta sairastava potilas oli terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidettavana. Potilas pääsi putoamaan puoliksi ylös nostettujen sängynlaitojen yli. Putoamisen seurauksena aiheutui lonkkamurtuma.

Sängystä putoamisen pystyy estämään varmasti vain sitomalla potilaan kiinni, mutta se on voimakkaasti itsemääräämisoikeuteen puuttuva toimi, jota pidetään vain harvoin perusteltuna. Hoitopaikan resurssit huomioiden ei myöskään tavallisesti voida edellyttää, että potilaita valvottaisiin jatkuvasti.

Asiakirjojen mukaan potilas pystyi kulkemaan rollaattorilla itsenäisesti, mutta tarvitsi avustusta esimerkiksi peseytymisessä. Selvityksen perusteella tapauksessa arvioitiin, että potilaan valvonta oli asianmukaista. Vuoteesta putoamista ei todennäköisesti olisi voitu estää vaikka sängyn laidat olisi nostettu kokonaan ylös.

Ei korvattu

Kysymyksessä ei ollut korvattava potilasvahinko.