Mitä ei korvata?

Potilasvakuutuksesta ei korvata kaikkia terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita seurauksia, vaan ainoastaan ne henkilövahingot, jotka täyttävät potilasvahinkolain mukaiset edellytykset.

Korvattaviin eivät kuulu seuraavat asiat:

  • Suomen maantieteellisen alueen ulkopuolella tapahtuneet vahingot, vaikka potilas olisi lähetetty Suomesta hoitoon.
  • Esinevahingot, kuten asusteiden tai irtoproteesien rikkoutumiset tai katoamiset. Niistä voi hakea korvausta vahingonkorvauslain perusteella vahingon aiheuttajalta.
  • Niin sanottu puhdas varallisuusvahinko. Puhtaalla varallisuusvahingolla tarkoitetaan sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.
  • Vahingot tavanomaisissa päivittäisissä toiminnoissa avustamisessa (esim. kotiapupalvelu ja palveluasuminen), joka ei ole potilasvahinkolain tarkoittamaa terveyden- ja sairaanhoitoa. Samoin esim. vanhainkodeissa niin sanottuun kodinomaiseen asumiseen liittyvää avustamista ja valvontaa ei katsota potilasvahinkolain alaiseksi toiminnaksi.
  • Vähäinen vahinko, vaikka korvausperuste muuten olisikin olemassa. Vahinkoa pidetään vähäisenä, jos siitä aiheutuu potilaalle vain lievää kipua ja särkyä, mikäli siitä ei jää hänelle pysyvää toiminnallista haittaa tai kosmeettista vikaa tai haittaa tai mikäli hänen maksettavakseen jäävät kustannukset ovat korkeintaan 200 euroa.