Kuka takaa potilaan turvallisuuden sote-uudistuksen keskellä?

Blogi 31.10.2017

Mitä terveydenhuollon laadulla tarkoitetaan? Millä mittareilla sitä mitataan? Jo vuosia pinnalla olleen sote-uudistuksen myötä on keskusteltu terveydenhuollon laadusta, joka tuntuu tarkoittavan eri ihmisille ja tahoille varsin erilaisia asioita. Yksi keskeisimpiä laadukkaan terveydenhuollon kriteereistä on väistämättä potilasturvallisuus. Se tuntuu kuitenkin valitettavasti jääneen muiden aiheiden jalkoihin vilkkaassa sote-keskustelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi valtioneuvoston periaatepäätöksenä 12.7.2017 jo kauan odotetun potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian. Sen edeltäjä, Suomen ensimmäinen potilasturvallisuusstrategia oli voimassa vuosina 2009-2013. Uutta strategiaa jalkautetaan parhaillaan kolmella eri paikkakunnalla järjestettävien koulutustilaisuuksien myötä. Potilasturvallisuusyhdistys on ollut merkittävässä roolissa strategian työstämisessä ja koulutusten järjestämisessä. STM on kertonut aikovansa perustaa työryhmän strategian toimeenpanoa varten.

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiassa palvelujen käyttäjä on nostettu keskeiseen rooliin turvallisuuskulttuurin luomisessa ja hoitoprosessien suunnittelussa. Uutuutena strategian nimessäkin mainitaan potilaan lisäksi asiakas. Tämä myötäilee sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation tavoitetta. Myös omaiset saavat tärkeän roolin hoidon turvallisuuden varmistamisessa.

Uusi potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia ohjaa avoimuuteen

Strategian mukaan potilas- ja asiakasturvallisuus sisällytetään valtakunnalliseen palvelutuotannon laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin mittaristoon vuoteen 2021 mennessä. Tahtotilana on myös julkaista laatua ja potilasturvallisuutta ilmentävää tilastotietoa, sekä laatia vuosittain kansallinen potilas- ja asiakasturvallisuuskatsaus. STM haluaa ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita avoimuuteen, vuorovaikutteisuuteen ja määrätietoisuuteen potilasturvallisuustyössään.

PVK tunnistaa strategiassa useita potilasvahinkojen ennaltaehkäisyssä keskeisiä toimintoja. Esimerkiksi riskien etukäteisarviointi, omavalvonta, vaaratapahtumien tutkinta ja ammattilaisten perehdyttäminen suojaavat potilasta vahinkotapahtumilta. Uskomme myös potilaiden kykyyn edistää ja varmistaa hoitonsa turvallisuutta. Potilasturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Erityisesti kun sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin, hoitoketjuihin ja vastuisiin on tulossa isoja muutoksia, turvallisuuskulttuuri ja sen johtaminen on nostettava näkyvämmin esille. Muutoksessa piilee riskejä, mutta toisaalta se on myös mahdollisuus. Tarvitaan sekä potilaiden, ammattilaisten että viranomaisten yhteisiä ponnisteluja paremman potilasturvallisuuden eteen. Vain sen kautta voidaan rakentaa entistä turvallisempaa ja laadukkaampaa terveydenhuoltoa.

Maiju Welling
Maiju työskentelee Potilasvakuutuskeskuksessa potilasturvallisuuslääkärinä.

31.10.2017