Tyytymättömyys PVK:n toimintaan

Potilasvakuutuskeskus ei ole viranomainen, mutta se hoitaa sille laissa säädettyä julkista hallintotehtävää eli lakisääteistä potilasvakuutusta. Julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi jokainen tehdä hallintokantelun toimintaa valvovalle viranomaiselle.

Potilasvakuutuskeskuksen toiminnan laillisuutta valvovat Finanssivalvonta sekä ylimpänä laillisuusvalvojana ensisijaisesti eduskunnan oikeusasiamies (EOA). 

Valvontaviranomaiset eivät voi muuttaa tai kumota annettua päätöstä tai ottaa esimerkiksi kantaa maksettuihin korvauksiin vaan ainoastaan keskuksen toiminnan ja menettelytapojen laillisuuteen. Hallintokantelua ei siis tule tehdä, kun on tyytymätön korvauspäätökseen. Korvauspäätökseen haetaan muutosta oikaisupyynnöllä tai pyytämällä ratkaisusuositusta liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta tai tuomioistuinkäsittelyssä. 

Tyytymättömyys päätökseen