Potilas- ja asiakasturvallisuuden alueelliseen vertailuun ja kehittämiseen kansallinen mittaristo

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallista tilannekuvaa selvittäneen hankkeen tavoitteena oli kehittää ja pilotoida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltainen seurannan malli sekä ehdotus turvallisuuden mittaamiseen ja arvioinnin minimistandardeihin Suomessa. Hanke käynnistettiin keväällä 2020 ja johtajana siinä toimi Vaasan sairaanhoitopiiri.

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa potilas- ja asiakasturvallisuutta seurataan tällä hetkellä epäyhtenäisesti. Tänään 26.11.2021 julkaistu kansallinen mittaristo mahdollistaa sote-organisaatioiden välisen vertailun ja vertaiskehittämisen.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon käyttöön systemaattinen turvallisuuden seuranta

Loppuraportin mukaan hankkeen suositus on, että sosiaali- ja terveydenhuollossa otettaisiin käyttöön muiden turvallisuuskriittisten alojen tapaan systemaattinen turvallisuuden seuranta. Turvallisen toimintaympäristön ja -kulttuurin rakentaminen edellyttää, että johtajat ovat perehtyneet ja sitoutuneet turvallisuuden kehittämiseen. Myös seurantatietojen julkistaminen tulisi asettaa velvoittavaksi tavoitteeksi siirtymäajan jälkeen.

‒  Oma käsitykseni on, että suuri osa ainakin sairaanhoitopiireistä on halukas nykyistä avoimempaan turvallisuustiedon raportoimiseen, mutta aiemmin tähän ei ole ollut edellytyksiä yhteisten mittareiden puuttuessa. Nyt meillä on mahdollisuus edetä kohti systemaattista turvallisuuden seurantaa myös sote-alalla, kertoo Potilasvakuutuskeskuksen potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling.

Maiju Wellingin vastuulla oli hankkeen työpaketti 2, jossa käsiteltiin turvallisuuden seurantaa ja käytäntöjä muilla turvallisuuskriittisillä toimialoilla. Esimerkiksi ilmailussa ja ydinvoimateollisuudessa turvallisuuden seuranta on velvoittavaa ja sitä valvotaan viranomaisten toimesta. Turvallisuustietoa käsitellään kaikilla johdon tasoilla, ja siitä viestitään aktiivisesti myös työntekijöille. Tällä on myönteisiä vaikutuksia turvallisuuskulttuuriin.

Turvallisuuden seuranta vahvasti kytköksissä tiedolla johtamiseen

Potilas- ja asiakasturvallisuuden seuranta nivoutuu tiedolla johtamiseen, jonka kehittäminen edellyttää muutoksia toimintatavoissa sekä investointeja IT-infrastruktuuriin ja tiedonkeruun automatisaatioon. Loppuraportin mukaan potilas- ja asiakasturvallisuusindikaattorit tulisi sovittaa osaksi muuta tiedolla johtamista ja huomioida ne sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristoa (KUVA) kehitettäessä.

‒  Pelkkä turvallisuuden mittaaminen ei riitä. Keskeistä on se, miten tietoa hyödynnetään johtamisessa, kehittämisessä ja valvonnassa. Turvallisuusindikaattorit auttavat mm. tunnistamaan kehittämiskohteita ja arvioimaan tehtyjen toimenpiteiden tai ympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutusta turvallisuuden tasoon, Welling kommentoi.

Hankkeen suositusten mukaan kansallisesti seurattavien indikaattorien ja niiden laskentaan tarvittavien lähtötietojen määrittely ja indikaattorituotanto olisi syytä käynnistää keskitetysti. Alueilla ja toimintayksiköissä mittariston hyödyntäminen kannattaa aloittaa vapaaehtoisuuteen perustuvalla vertaiskehittämisellä.

VN TEAS -hanke ” Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt”

Hankkeen loppuraportti sisältää ehdotuksen kansalliseksi potilas- ja asiakasturvallisuuden seurantamittaristoksi. 

Vaasan sairaanhoitopiirin johtamassa hankkeessa olivat mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, NHG Finland, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Auria tietopalvelut. Hankkeeseen osallistui toistakymmentä alan asiantuntijaa. Mittariston laadinnassa ja validoinnissa kuultiin laajasti potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijoita, valvontaviranomaisia sekä sote-organisaatioiden johtoa.

Loppuraportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen vastuuministeriönä toimi sosiaali- ja terveysministeriö ja ohjausryhmässä olivat myös valtiovarainministeriö ja sisäministeriö.

Lisätietoja:

Hankkeen virallinen tiedote ja loppuraportti (linkki avautuu uuteen välilehteen).