Infektiovahinko

Infektiovahingolla tarkoitetaan infektioita, jotka ovat saaneet todennäköisesti alkunsa tutkimuksen, hoidon tai muun vastaavan käsittelyn yhteydessä. Infektiovahingon korvaaminen ei hoitovahingosta poiketen vaadi, että infektio olisi voitu välttää toisin toimimalla. Kaikkiin hoitotoimenpiteisiin liittyy jonkinlainen riski infektiosta, eikä niiden aiheutumista yleensä voida välttää. Käytännössä hoidon yhteydessä alkaneet tavanomaiset, pinnalliset, nopeasti paranevat infektiot jäävät aina korvaamatta.

Kaikkia infektion aiheuttamia vahinkoja ei siis korvata. Vahingon korvattavuus ratkaistaan erillisen "infektion siedettävyysarvioinnin" perusteella. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon infektion aiheutumisen riski kussakin yksittäistapauksessa. Infektioriski muodostuu toimenpiteeseen liittyvästä riskistä ja potilaalla mahdollisesti olevista, riskiä kohottavista perussairauksista, vammoista tai lääkityksestä. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan infektion aiheuttaman vahingon vakavuus, hoidettavana olleen sairauden tai vamman laatu sekä potilaan muu terveydentila.

Mitä vakavampaa sairautta tai vammaa hoidettaessa infektio on saanut alkunsa ja mitä suurempi infektioriski on ollut, sitä vakavampi infektiosta aiheutunut seuraus katsotaan kuuluvan siedettäväksi. Toisaalta kohonneesta riskistä huolimatta infektion aiheuttama vahinko voi tulla korvattavaksi, jos vahinko on vakavuudeltaan harvinainen ja yllättävä.