Potilasvakuutuksen ympärillä tapahtuu nyt paljon

Juha Tiensuu,
4.9.2019 | Blogi

Blogi 4.9.2019

Potilasvakuutuksessa on tapahtunut paljon viime vuosina. Vammaispalvelulain perusteella kunnat voivat tehdä takautumisvaatimuksia potilasvahingossa vammautuneiden avohuoltopalveluista. Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) tehtyjen takaisinvaatimusten määrän jyrkkä kasvu heijastui erityisesti sairaanhoitopiirien korvausvastuisiin vuodesta 2013 eteenpäin. Potilasvakuutus muuttui ensisijaiseksi työeläkkeisiin nähden vuoden 2017 alusta. Tämä oli osa suurempaa työeläkeuudistusta, jolla pyrittiin parantamaan eläkejärjestelmän kestävyyttä. Muutos siirsi eläkkeiden korvausmenoa TyEL-järjestelmästä potilasvakuutukseen, loi nousupainetta potilasvakuutusmaksuihin ja herätti erilaisia tulkintoja ensisijaisuussäännöistä. Potilasvakuutuksen lainsäädännön kokonaisuudistusta valmisteltiin pitkään. Uudistusta selvittävä työryhmä perustettiin alkuvuodesta 2015 ja uusi potilasvakuutuslaki säädettiin keväällä 2019 ennen vaalikauden päättymistä. Laki tulee voimaan vuoden 2021 alussa.

Nämä ovat kaikki olleet merkittäviä muutoksia lyhyen ajan sisään, mutta epävarmuus, riskit ja muutos kuuluvat vakuutustoiminnan ytimeen. Yksi keino vähentää epävarmuutta on hyvä ja ajantasainen lainsäädäntö. Silloin potilasvakuutuksessa pystytetään keskittymään terveyden- ja sairaanhoidossa ilmeneviin riskeihin.

Monta kysymystä jäi vielä auki terveydenhoitomaailmassa

Vaikka eduskunta sai uuden potilasvakuutuslain säädettyä, niin auki jäi, millaisessa terveydenhoitomaailmassa lakia ensi vuosikymmenellä sovelletaan. Edellisen hallituksen valmistelema sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus eli sote-uudistus tarttui perustuslakivaliokuntaan ja lopulta kaatui aikatauluongelmiinsa, kun vaalikausi päättyi.

Vielä emme tiedä, millaiset organisaatiot tulevat perimään nykyisten sairaanhoitopiirien tehtävät: Kutsutaanko organisaatioita maakunniksi? Montako niitä on? Yhtiöitetäänkö osa tehtävistä? Milloin tämä kaikki tapahtuu? Kun näihin kysymyksiin on vastattu, voidaan miettiä vakuutustarvetta: Mitkä toiminnot tulee potilasvakuuttaa? Kuka vakuuttaa? Mistä vakuutuksia saa?

Vielä tämän vuosikymmenen alussa koko julkinen sektori oli ottanut potilasvakuutuksensa Potilasvakuutuskeskuksesta, jonka vakuutukset ovat sen jäsenyhtiöiden myöntämiä täysomavastuisia rinnakkaisvakuutuksia. Täysomavastuinen vakuutus tarkoittaa, että vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksuna vakuutusyhtiölle korvauskustannuksia sitä mukaa, kun korvauksia maksetaan vahinkoa kärsineelle. Järjestelmä on perustunut sairaanhoitopiirin muodostavien kuntien verotusoikeuteen ja verojen takaamaan maksuvalmiuteen, sillä potilasvakuutusvastuut ovat usein hyvin pitkiä: potilasvahingosta voi seurata työkyvyttömyys, jolloin vahingon kärsineelle maksetaan korvauksia jopa vuosikymmeniä.

Potilasvakuuttamisen uudet ratkaisut rakennetaan yhteistyönä

Viime vuosina on yleistynyt, että sairaanhoitopiirit eivät ota potilasvakuutustaan Potilasvakuutuskeskuksesta, vaan suoraan vakuutusyhtiöstä. Voimaantultuaan uusi potilasvakuutuslaki muuttaa tilanteen lopullisesti, kun Potilasvakuutuskeskus ei myönnä vakuutuksia lainkaan. Vaikka uusi laki ei suoraan estä sitä, että vakuutusyhtiö myöntää täysiomavastuisen vakuutuksen, niin vakuutuksenottajan verotusoikeuden poistuminen aiheuttaisi vähintäänkin järjestelmän perusteiden läpikäynnin.

Nykyjärjestelmä on meille taannut, että vakuutusmaksut vastaavat tarkkaan maksettuja korvauksia. Sen sijaan tulevaan korvausmenoon varautuminen on rasittanut sairaanhoitopiirien taseita ja vuosittaiset vastuuvelan muutokset ovat hankaloittaneet budjetointia. Jos vakuutusten täysomavastuisuudesta ainakin osittain luovutaan, helpottuisi vakuutuksenottajan taloudenpito. Silloin riski korvausmenon kehityksestä siirtyisi vakuutusyhtiölle, kuten yleensäkin yksityisillä vakuutusmarkkinoilla.

Potilasvakuutuskeskus on valmistautunut lainsäädäntöuudistukseen jo usean vuoden ajan. Valmistautumista ei ole helpottanut tähtääminen liikkuvaan ja muotoa muuttavaan maaliin. Sote-uudistuksen ja uuden potilasvakuutuslain säätäminen on siirtynyt moneen kertaan, mutta toinen puoli remontista on nyt valmis. 

Uuden potilasvakuutuslain pohjalta voimme lähteä rakentamaan seuraavan vuosikymmenen potilasvakuutusratkaisuja, jotka syntyvät yhdessä sairaanhoidon järjestäjien ja vakuutusyhtiöiden kanssa.

Kirjoittaja: Juha Tiensuu
Päämatemaatikko, Potilasvakuutuskeskus