Potilasturvallisuussanasto

Mitä tarkoitetaan vaaratapahtumalla? Entä komplikaatiolla? Täältä löydät potilasturvallisuuden keskeisimpiä termejä selityksineen.

Haitta

Potilaalle hoidon seurauksena aiheutuva tilapäinen tai pysyvä ei-toivottu vaikutus, joka voi olla fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen, sosiaalinen tai taloudellinen. Haitta voi olla potilaan kokema ja/tai ammattilaisten toteama.

Haittatapahtuma

Vaaratapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle.

Haittavaikutus

Sairauden ehkäisemisen, taudinmäärityksen tai hoidon aiheuttama tahaton ja haitallinen vaikutus, joka aiheuttaa objektiivista lääketieteellistä haittaa potilaalle, pidentää hoidon kestoa tai lisää hoitokustannuksia.

Komplikaatio

Lisätauti, jälkitauti, sivuhäiriö, aikaisempaan tautitilaan tai hoitoon liittyvä uusi häiriö.

Läheltä piti -tapahtuma

Vaaratapahtuma, joka olisi voinut aiheuttaa haittaa potilaalle. Haitta vältettiin joko sattumalta tai koska havaittuun vaaratilanteeseen pystyttiin puuttumaan ajoissa.

Lääketurvallisuus

Käsittää pääasiassa lääkkeeseen valmisteena liittyvän turvallisuuden (lääkkeen farmakologisten ominaisuuksien ja vaikutusten tuntemisen ja arvioimisen, lääkkeen laadukkaan valmistusprosessin, sekä valmisteeseen liittyvän informaation).

Lääkitysturvallisuus

Lääkkeiden käyttöön liittyvä turvallisuus, joka kattaa terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa lääkehoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Lääkitysturvallisuus käsittää toimenpiteitä lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtumien ehkäisemiseksi, välttämiseksi ja korjaamiseksi.

Poikkeama

Suunnitellusta/sovitusta poikkeava tapahtuma terveydenhuollon tuotteissa, toimintatavoissa, ympäristössä tai järjestelmissä. Poikkeama voi johtaa vaaratapahtumaan.

Potilasturvallisuus

Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Kattaa sekä hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden että laiteturvallisuuden.

Potilasturvallisuuskulttuuri

Yksilöiden ja yhteisön tapa toimia siten, että varmistetaan potilaiden ja asiakkaiden saamien palveluiden turvallisuus. Sisältää turvallista toimintaa tukevan johtamisen, arvot, asenteet ja toimintatavat.

Potilasvahinko

Potilasvahinkolain määritelmän mukaan vakuutuskorvaukseen oikeuttava henkilövahinko, joka on aiheutunut lääketieteellisen tutkimuksen tai hoidon yhteydessä. Lue lisää.

Potilasvakuutuskeskus (PVK)

Lakisääteisen potilasvakuutuksen korvaustoiminnasta huolehtiva organisaatio, jonka jäseniä kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt ovat. Potilasvahinkoilmoitusten käsittelyn ja korvausten maksamisen lisäksi PVK edistää potilasturvallisuutta. 

Suojaukset

Poikkeamien tunnistamiseen ja vaaratapahtumien ehkäisemiseen tietoisesti ja järjestelmällisesti toimintaprosessiin suunnitellut ja siihen sisältyvät rakenteet ja menettelyt.

Vaaratapahtuma

Potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle (=haittatapahtuma) tai olisi voinut aiheuttaa haittaa potilaalle (läheltä piti -tapahtuma).

Lähteenä sanaston laadintaan on käytetty Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES) ja Lääkehoidon kehittämiskeskuksen (Rohto) vuonna 2007 julkaisemaa Potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanastoa.

12.12.2017