Sammanfattning av verksamhetsberättelsen för 2016

Patientförsäkringscentralen (PFC) ansvarar centraliserat för att personskador i samband med hälso- och sjukvård ersätts i enlighet med patientskadelagen. PFC främjar patientsäkerheten genom undersökningar, beräkningar och statistik. Alla försäkringsbolag som beviljar patientförsäkringar i Finland är medlemmar i Patientförsäkringscentralen.

Omvärld

SHM tillsatte 21.1.2015 en arbetsgrupp med syftet att reformera patientförsäkringslagstiftningen och utarbeta ett förslag till lagändring i form av en regeringsproposition (POVA-projektet). I enlighet med pensionsavtalet blev patientförsäkringslagens invalid- och familjepensioner primära i förhållande till arbetspensioner fr.o.m. 1.1.2017.

Under 2016 fortsatte lagstiftningsarbetet och intressebevakningen i SHM:s lagstiftningsarbetsgrupp och i PFC:s och FC:s gemensamma branschgrupp. Arbetsgruppen blev färdig med sitt betänkande före utgången av 2016. Beredningen fortsätter i SHM som tjänstearbete i samråd med intressenterna.

Ersättningsverksamhet

Antalet nyanmälda patientskador år 2016 uppgick till 8 834 (8 382). Totalt fattades 7 537 (7 792) grundersättningsbeslut. Medianhandläggningstiden var 6,8 (5,9) månader och medellängden 7,5 (6,4) månader. De utbetalda ersättningarna för patientskador uppgick till 40,9 (41,0) mn euro.

Övergången till elektronisk ärendehantering fortsatte. I oktober tog PFC i bruk elektronisk ärendehantering med patientskadenämnden och i november ett elektroniskt användargränssnitt för sakkunnigläkare.

Utvecklingsarbetet för att främja elektronisk handläggning och ärendehantering fortsatte. Alla pappersdokument i öppna skadefall som mottagits före 6/2012 konverterades till elektroniskt format. Från och med november lagras alla mottagna avbildningsdata i ett elektroniskt arkiv.

Patientsäkerhet

I januari var PFC med på Läkardagarna i Helsingfors. Skadeklinikutbildning ordnades tillsammans med Finlands patientsäkerhetsförening och SHM. PFC var med på Dagen för patientens rättigheter, som anordnades av HNS och där experter från PFC informerade om patientförsäkringen. På de riksomfattande Patientombudsdagarna deltog vi genom föreläsningar om bl.a. tandskador.

Vårt skadeförebyggande arbete fortsatte bl.a. genom koordinering av patientskadeforskning och medverkan i styrelsen för Finlands patientförsäkringsförening.

Försäkringsärenden

År 2016 uppgick antalet gällande försäkringar inom den privata sektorn till 16 950 (16 785), däribland 7 (7) gruppförsäkringar för fackliga organisationer inom hälsovården och 9 (6) försäkringar beviljade av PFC med stöd av 7 § i patientskadelagen.

Inom den offentliga sektorn fanns det 29 (29) gällande försäkringsavtal, där försäkringstagaren betalar en premie grundad på full självrisk. Dessa avtal omfattar all offentlig hälso- och sjukvård i Finland via försäkringstagarna, som är sjukvårdsdistriktens samkommuner, Ålands hälso- och sjukvård och de nio statliga organisationer som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Aktuarieärenden

Vi gjorde en riskpremieundersökning för år 2017 samt behövliga undersökningar för att utföra de föreskrivna uppgifterna i patientskadelagen och främja patientsäkerheten.

Inom fördelningssystemet gjordes beräkningar för slutlig utjämning år 2015 och förhandsutjämning år 2016 och systemavgiften för år 2017 fastställdes. I december fastställdes 2017 års förhöjda premier för PFC:s patientförsäkringar och försäkringspliktiga som underlåtit att teckna försäkring. Bekräftelse av förhöjningsgrunden inhämtades från Finansinspektionen.

Under 2016 deltog vi i översynen av patientskadelagen genom olika analyser och scenarieberäkningar. Till medlemsbolagen lämnades kvartalsvisa kassaflödesprognoser enligt Solvens II-kraven för den ansvarsskuld som PFC ska bedöma.

Kommunikation och intressentaktiviteter

Vi fortsatte att tillägna oss och utveckla ett mer aktivt förhållningssätt i vår kommunikation. Vi utökade den direkta kommunikationen med intressenterna genom att satsa på egna digitala kanaler. PFC startade bl.a. en blogg och ett elektroniskt nyhetsbrev (Uutispoli).

Vi samarbetade med Finlands patientsäkerhetsförening i kommunikationen. Samarbetet med försäkringsbolagen blev tätare genom bildandet av en kommunikationssektion i Försäkringscentralen. Sektionen skapar en bra grund för t.ex. behandlingen av kommande POVA-ändringar.

Kriskommunikationsplanen testades i en övning. Medieträningen fortsatte som ett regelbundet tillvägagångssätt.

Ekonomi och personal

Premieinkomsten från patientförsäkringar uppgick till 53 (54) mn euro på den offentliga sidan och till 20 (21) mn euro på den privata. PFC är centralt ansvarig för ersättningsverksamhet enligt patientskadelagen. År 2016 uppgick kostnaderna för patientskadenämnden till 1,6 (1,5) mn euro.

Personal

Arbetsinsatserna i PFC:s verksamhet motsvarade 94 årsverken. Förutom egen personal delas viss personal med andra organisationer i Försäkringscentralgruppen.

Personalstrategin förnyades. Grundstrukturen gäller fram till 2020 och specifika fokusområden väljs årligen. Genomförandet av strategin följs upp via en årlig och mer detaljerad personalrapport. Ett arbete för utveckling av belöningssystemet påbörjades tillsammans med Olycksfallsförsäkringscentralen.

Framtidsperspektiv

Efter räkenskapsperiodens utgång har det inte konstaterats några omvärldsfenomen med väsentlig inverkan på den framtida utvecklingen. Därmed förväntas verksamheten fortsätta i nuvarande omfattning. Specifika forsknings- och utvecklingssatsningar har inte gjorts.

Organ 2016

Styrelse

 • Kristiina Ellmén, OP, ordförande
 • Tiina Schaarschmidt-Pernaa, If, vice ordförande
 • Christa Heinonen, Folksam t.o.m. 18.5.2016, varefter Folksams representant var Marika Löfberg
 • Hannu Leskinen, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
 • Marku Munter, LokalTapiola
 • Mikko Pukki, Fennia

 PFC:s verksamhetsansvariga i Försäkringscentralsgruppen

 • Ulla Niku-Koskinen, verkställande direktör
 • Jari-Matti Lifländer, förvaltningsdirektör
 • Asko Nio, lagstiftningsdirektör (fr.o.m. 1.3.2016)
 • Minna Plit-Turunen, enhetsdirektör (fr.o.m. 1.3.2016)
 • Simo Sarvamaa, aktuariedirektör
 • Leena-Mari Tanskanen, kommunikationschef
 • Janne Jumppanen, juridiska ärenden och indrivning, direktör för trafikförsäkringsenheten

Revisorer     

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen CGR (övervakningsrevisor)
 • Janne Elo CGR

Officiella bokslut finns till påseende på Patientförsäkringscentralens kontor, Östersjögatan 11–13.

07.04.2017