Kuuleminen

Ennen korvauspäätöksen tekemistä asianosainen saa mahdollisuuden tuoda kirjallisesti esille mielipiteensä ilmoittamastaan vahinkoasiasta sekä antaa selityksensä niistä vaatimuksista ja selvityksistä, joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun. Kuulemismenettely perustuu hallintolain 34–36 §:ään.

Kuuleminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Potilasvakuutuskeskus lähettää vahinkoilmoituksen tekijälle jäljennöksen esimerkiksi hankkimastaan terveydenhuollon selvityksestä tai lääketieteellisestä asiantuntijalausunnosta ja varaa mahdollisuuden kirjallisen vastineen antamiseen määräajassa. Vahinkoilmoituksen tekijää kuullaan sellaisista Potilasvakuutuskeskuksen hankkimista selvityksistä, joista hänellä ei ole entuudestaan tietoa.

Kirjoita vastauksesi erilliselle paperille. Kommentteja ei näin ollen tule lisätä aiemmin annettuihin lomakkeisiin tai selvityksiin. Huomaathan, että vastaus on annettava ilmoitetussa määräajassa. Määräajan jälkeen asia voidaan ratkaista, vaikka kirjeeseen ei olisi vastattu. Lähetä vastauksesi kuulemiskirjeeseen ja ilmoituksen liitteeksi tulevat selvityksesi joko postitse tai sähköisesti Potilasvakuutuskeskukselle.

Potilasvakuutuskeskuksen yhteystiedot ja asiakirjojen lähettäminen PVK:lle

Jos sinulla ei ole kommentoitavaa tai lisättävää asiaan, Potilasvakuutuskeskuksen kuulemiskirjeeseen ei tarvitse vastata.

Kuulemiskirjettä ei välttämättä lähetetä lainkaan, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta esimerkiksi sen vuoksi, että vaatimus hyväksytään. Tällöin asia siirtyy suoraan ratkaisuvaiheeseen.