Verksamhetsberättelse

Sammanfattning av Patientförsäkringscentralens verksamhetsberättelse 2018

Patientförsäkringscentralen sköter centralt i enlighet med patientskadelagen utbetalning av ersättningar för patientskador som orsakats inom hälso- och sjukvården. PFC främjar också aktivt patientsäkerheten genom samarbete med intressenter, statistik och forskning samt kommunikation.

PFC är samarbetsorgan och partner till medlemsbolag som beviljar patientförsäkringar. Dess medlemmar utgörs av alla försäkringsbolag som beviljar patientförsäkringar i Finland. PFC har skyddat patienter och medicinsk personal enligt lag sedan 1987.

Totalreformen av patientskadelagen

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) tillsatte 21.1.2015 en arbetsgrupp i syfte att reformera patientförsäkringslagstiftningen och komma med en regeringsproposition. SHM:s lagstiftningsarbetsgrupp, i vilken även PFC var representerad, överlämnade sin enhälliga rapport till social- och hälsovårdsministern 21.12.2016. SHM offentliggjorde arbetsgruppens betänkande 19.1.2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 298/2018 rd) gavs 5.12.2018 och skickades till social- och hälsovårdsutskottet 11.12.2018. Samtidigt gavs regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden (RP 299/2018 rd), vars syfte är att slå samman trafik- och patientskadenämnden. Riksdagen hann inte behandla propositionerna fram till slutet av 2018.

När det gäller intressebevakningen av lagstiftningen samarbetar PFC med Finans Finland (FF). Utöver intern beredning förberedde sig PFC:s ersättnings-, försäkrings- och aktuarieverksamhet under 2018 på att lagarna skulle träda i kraft planenligt 1.1.2021.

Ny strategi 2018–2022

PFC:s styrelse fastställde en ny strategi för 2018–2022 vid sitt möte 26.9.2017. PFC:s vision är att tillhandahålla säkerhet och information för hälso- och sjukvården samt försäkringssystemet som utvecklas hela tiden: Vi arbetar för trygghet för patienter och vårdpersonal och tar fram nyttig information som stöder utvecklingen av försäkringssystemet och arbetet för patientsäkerheten.

Prioriteringarna enligt den nya strategin:

 1. Högklassig handläggning av ersättningar som ger patienter och vårdpersonal trygghet
 2. Aktiv informationsproduktion som främjar patientsäkerheten
 3. Sakkunnigt samarbetsorgan som stöder försäkringssystemet

Högklassig handläggning av ersättningar som ger patienter och vårdpersonal trygghet 

Under verksamhetsåret mottogs 8 522 nya skadeanmälningar, dvs. något färre än 2017 (8 655). Orsaker till det minskade antalet anmälningar kan vara en förbättrad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården samt PFC:s aktiva kommunikation, vars syfte är att öka ersättningssökandes medvetenhet om i vilka situationer ersättning ur patientförsäkringen kan utbetalas.

Uppgiften för PFC:s ersättningsverksamhet är att utreda om ett anmält skadefall uppfyller en ersättningsgrund enligt lagen och att betala ersättning enligt skadeståndslagen till personer som råkat ut för patientskador.

Tre strategiska mål ställdes för PFC:s ersättningshandläggning 2018:

 1. Vi är en tillförlitlig expert på patientskador och ersättningar.Ersättningssökande och aktörer inom hälso- och sjukvård litar på vår expertis och på att våra avgöranden är opartiska.
 2. Vi agerar på ett effektivt och modernt sätt. Vår personal mår väl, är motiverad och åstadkommer resultat. Vår ersättningsprocess är effektiv, och våra moderna ersättningssystem optimerar processen. Våra resurser allokeras adekvat.
 3. Vi ger positiva kundupplevelser. Våra tjänster utgår från kunderna, är smidiga och tillhandahålls via flera kanaler. Våra ersättningsbeslut är korrekta och tillräckligt motiverade, och de fattas inom skälig tid. Kunderna kan vara nöjda med våra tjänster oberoende av slutresultatet.

År 2018 fortsatte vi att aktivt vidta åtgärder för att förkorta handläggningstiderna, och detta ledde till bättre resultat för de olika handläggningsfaserna. Antalet grundläggande beslut 2018 uppgick till sammanlagt 9 557 (8 633). Medelvärdet för handläggningstiden var 8,5 månader (8,8 mån.) och medianen 8,6 månader (8,4 mån.). Den genomsnittliga handläggningstiden för ersättningsfasen var 36 dagar (44) och för pensionshandläggningen 68 dagar (83). Ersättningar för patientskador som inträffat under olika år utbetalades till ett belopp av 40,7 miljoner euro (39,5 miljoner euro), inklusive förvaltningskostnaderna för ersättningsverksamheten.

År 2018 fick patientskadenämnden 1 188 (1 157) begäran om rekommendationer för avgöranden. Av dem inlämnades 1 033 (972) av ersättningssökande som sökte ändring i ersättningsbeslut och 155 (185) begärdes av PFC före fattandet av ersättningsbeslut. Patientskadenämnden gav 1 089 (1 065) rekommendationer för avgöranden, varav man i 75 (83) fall rekommenderade ersättning till skadelidande (motiverat avgörande) och i 97 (99) fall ansåg att de skadelidande borde få ytterligare ersättning. Av de ärenden som nämnden behandlade 2018 avgjordes 15,8 % (17,1 %) till ersättningssökandens fördel. Under året anhängiggjordes 13 (4) rättegångar relaterade till patientskador.

År 2018 utfördes för första gången en kundnöjdhetsenkät riktad till PFC:s ersättningskunder, och resultaten av den användes för att förbättra kundupplevelserna.

Aktiv informationsproduktion som främjar patientsäkerheten

Det strategiska målet för PFC:s arbete för patientsäkerheten är att aktivt främja patientsäkerheten genom att lära sig av misstag. För att nå målet utför vi aktivt arbete för patientsäkerheten tillsammans med andra aktörer inom branschen. Vi profilerar oss som en aktör som främjar patientsäkerheten och producerar nyttig information som stöd för arbetet för patientsäkerheten.

PFC har en egen strategi för patientsäkerheten för vilken en patientsäkerhetsläkare ansvarar på deltid. De centrala områdena i patientsäkerhetsstrategin är samarbete med intressenter, kommunikation och forskning.

År 2018 genomfördes patientsäkerhetsstrategin genom samarbete med övriga viktiga aktörer inom patientsäkerhet. PFC:s sakkunniga deltog också i olika evenemang som främjar patientsäkerheten, besökte vårdinstitut och främjade användningen av Patientskadeportalen, som utvecklats för sjukvårdsdistrikten, i sjukvårdsinstitutens arbete för kvalitet och patientsäkerhet. 

När det gäller patientskadematerialet påbörjades fem nya undersökningar och tre undersökningar blev klara. Undersökningsresultaten utnyttjades i kommunikationen om patientsäkerheten.

Sakkunnigt samarbetsorgan som stöder försäkringssystemet

PFC:s försäkringsverksamhet sköter patientförsäkringar för den offentliga sektorn enligt patientförsäkringslagen. Aktuarie- och statistikverksamheten stöder systemets tillförlitlighet och transparens.

Försäkringsverksamheten

Fram till 2012 utfärdade PFC för sina medlemsbolags räkning all patientförsäkring inom den offentliga sektorn för hälso- och sjukvård. Fram till början av 2018 har två sjukvårdsdistrikt tecknat patientförsäkringar hos centralens medlemsbolag genom offentlig upphandling.  Under verksamhetsåret konkurrensutsatte två sjukvårdsdistrikt sina försäkringar med fullt eget ansvar som PFC beviljat för sina medlemsbolags räkning, för vilka ansvaret eventuellt övertas av något av PFC:s medlemsbolag.

Medlemsbolagen beviljar alla patientförsäkringar inom den privata sektorn. Av de försäkringar som beviljats av medlemsbolagen var 17 587 (16 995) i kraft under redovisningsåret, och av dem var 9 (9) gruppförsäkringar för fackorganisationer inom hälso- och sjukvården.

Antalet ikraftvarande försäkringsavtal för den offentliga sektorn som beviljats av PFC var 28 (29), och när det gäller fastställandet av försäkringspremierna baserade sig de på principen för full egenrisk. När det gäller den offentliga hälso- och sjukvården omfattar dessa avtal nästan hela landet: med undantag för två sjukvårdsdistrikt utgörs försäkringstagarna av sjukvårdsdistriktens alla samkommuner och Ålands hälso- och sjukvård. Dessutom omfattar försäkringstagarna nio organisationer inom statsförvaltningen med hälso- och sjukvårdsverksamhet. Antalet gällande försäkringar som beviljats med stöd av PFC:s försäkringsskyldighet (PFL 7 §) var 7 (9).

Aktuarie- och statistikärenden

Aktuarie- och statistikenhetens tjänster omfattar insamling av information från medlemsbolagen när det gäller beviljade patientförsäkringar, administration av datalager och utnyttjande av data i utredningar och undersökningar, fastställande av PFC:s försäkringspremier, fastställande av kalkylgrunden för och uppföljningen av ansvarsskulden samt kalkylerna för fördelningssystemet och bokslutet.

Våren 2018 gjordes inom fördelningssystemet beräkningar för slutlig utjämning 2017 och förhandsutjämning 2018, och systemavgiften för 2019 fastställdes. Dessutom utfördes en riskundersökning av Patientförsäkringen för 2019 utifrån medlemsbolagens och PFC:s statistik.

Bokslutet 2017 och det preliminära bokslutet 2018 skickades till medlemsbolagen i mars respektive december. I december fastställdes de förhöjda försäkringspremierna för patientförsäkringar beviljade av PFC och försummelse att teckna försäkring för 2019. Ansökan om bekräftelse av grunderna för förhöjd försäkringspremie lämnades till Finansinspektionen. År 2018 skickades kvartalsvisa kassaflödesprognoser som Solvens II-rapporteringen förutsätter till medlemsbolagen när det gäller PFC:s uppskattning av ansvarsskulden. 

Ekonomi- och personalförvaltning

Patientförsäkringscentralens ekonomi- och personaladministration delas mellan de övriga organisationerna inom Försäkringscentralen (Trafikförsäkringscentralen (TFC), Miljöförsäkringscentralen (MFC) och Läkemedelsskadeförsäkringspoolen (LFP). Tjänster som sköts tillsammans är ekonomi- och personaladministration samt IT och interna tjänster.

Patientförsäkringscentralens försäkringspremieintäkter från den offentliga sektorn var 58,6 miljoner euro (43,1) och från den privata sektorn 20,6 (16,7) miljoner euro.

I Finland sköter PFC centraliserat ersättningarna enligt patientskadelagen. PFC utbetalade skadestånd till ett belopp av 31,7 miljoner euro, och ersättningsansvaret 31.12.2018 var sammanlagt 575,7 miljoner euro. PFC:s verksamhetskostnader uppgick till 9,3 miljoner euro, varav handläggningskostnadernas andel var 7,5 miljoner euro. Patientskadenämndens kostnader för verksamhetsåret uppgick till 1,5 (1,5) miljoner euro.

PFC:s verksamhet omfattade sammanlagt cirka 98 årsverken (exklusive sakkunnigläkare).

Bedömning av sannolik framtida utveckling

Efter utgången av räkenskapsperioden kan det inte observeras några fenomen som skulle påverka den framtida utvecklingen väsentligt, och därför förväntas verksamheten fortsätta som tidigare. Särskilda forsknings- och utvecklingssatsningar gjordes inte.

Organ 2018

Patientförsäkringscentralens styrelse

 • Markus Munter, LokalTapiola, ordförande
 • Christina Branders, Folksam
 • Nisse Heikkinen, Fennia
 • Hannu Leskinen, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
 • Tuomas Seppänen, OP, vice ordförande
 • Tapio Valtonen, If

Patientförsäkringscentralens ansvariga i Försäkringscentralen

 • Ulla Niku-Koskinen, verkställande direktör
 • Jari-Matti Lifländer, förvaltningsdirektör
 • Minna Plit-Turunen, enhetsdirektör
 • Ville Lilja, aktuariedirektör
 • Sari-Leena Lund, kommunikationsdirektör från och med 1.9.2018, Leena-Mari Tanskanen fram till 10.8.2019
 • Asko Nio, lagstiftningsdirektör
 • Janne Jumppanen, direktör för trafikförsäkringsenheten (indrivningsärenden)

Revisorer

Oy Tuokko Ltd

 • Terhi Latvala CGR (övervakningsrevisor)
 • Janne Elo CGR