Förhandsuppgifterna om höjningen av ersättningsansvaret för patientförsäkringen är klara

Pressmeddelande 23.10.2014

Sjukvårdsdistrikten har denna vecka delgivits uppskattningarna för deras respektive höjningar av ersättningsansvaret för patientförsäkringen. Ersättningsansvaret har sin grund i antalet och allvarlighetsgraden av inträffade patientskador, varför beloppen inte fördelas jämt på distrikten. Enligt befintliga uppgifter uppgår ersättningsansvaret till sammanlagt 457 miljoner euro.

Förra hösten såg man på Patientförsäkringscentralen betydande risker för att ersättningsansvaret var otillräckligt. Enligt de nu gjorda beräkningarna uppgår det verkliga ersättningsansvaret sammanlagt till cirka 457 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 198 miljoner euro från fjolårsnivån. Av höjningen anvisas 185 miljoner euro till sjukvårdsdistrikten och resten till privata hälso- och sjukvårdsleverantörer.

– Av beloppet utgörs 15 miljoner euro av den normala ökningen, som skulle ha gjorts i vilket fall som helst, resten är oförutsedda kostnader. Till exempel tar kommunerna ut betydande kostnader från patientförsäkringssystemet för allvarligt skadade patienters serviceboende och personliga assistans med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp, redogör aktuariedirektör Simo Sarvamaa.

Beloppet är fortfarande en uppskattning, och regresserna preciseras ända till slutet av december. Eventuella nya skadeanmälningar och skador som anses vara ersättningsgilla kan ännu påverka situationen.

Med ersättningsansvar avses det totala belopp som ska reserveras för betalning av redan inträffade patientskador i framtiden. På så sätt står ersättningsansvarets nivå i direkt relation till antalet inträffade patientskador och deras allvar. Enligt lagen ska det i ersättningsansvaret anges den mest realistiska synen på vilka kostnader som ska betalas i framtiden.

De höjningar av ersättningsansvaret som påverkar bokslutet 2014 kommer att genomföras vid årsskiftet när beloppet för det slutliga ersättningsansvaret har fastställts och Patientförsäkringscentralens styrelse har godkänt det.

 Frågor och svar angående ersättningsansvaret

Ytterligare information

  • Aktuariedirektör Simo Sarvamaa, tfn 040 450 4636
  • Direktör Asko Nio, tfn 040 450 4614
  • Matematiker Mika Sirviö, tfn 040 450 4769
    fornamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi

Patientförsäkringscentralen (PFC) handhar centraliserat i enlighet med patientskadelagen alla personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård. PFC främjar patientsäkerheten genom undersökningar, beräkningar och statistikföring. PFC:s medlemmar är samtliga försäkringsbolag som beviljar patientförsäkringar i Finland. Det lagstadgade systemet har gett patienterna och vårdpersonalen trygghet sedan 1987.

23.03.2015