Antalet anmälningar om patientskador har ökat under de senaste åren

Pressmeddelande 13.2.2017

I fjol anmäldes 8 834 patientskador till Patientförsäkringscentralen, dvs. cirka 5 % mer än året innan. Knappt en tredjedel av de behandlade fallen beviljades ersättning. Skadestatistiken toppades fortfarande av operationer av höft- och knäimplantat.

Antalet skadeanmälningar har ökat under de senaste åren. År 2016 var ökningen något större än tidigare. Sammanlagt 7 537 anmälda fall avgjordes. Av dem beviljades ersättning i 2 166 fall.

Oftast betalades ersättning för skador som inträffat i samband med operationer i stöd- och rörelseorgan (469) samt andra operations- och anestesiåtgärder (466). Ersättningarna för skador i samband med operationer av höft- och knäimplantat toppade skadestatistiken liksom under många tidigare år. Skador i samband med munvård ersattes i 300 fall. Dessa skador inträffade oftast vid rotbehandling.

Handläggningstiden för skadeanmälningar var något längre än tidigare. I fjol var den genomsnittliga handläggningstiden 7,5 månader och medianen 6,8 månader.

"Vi strävar efter en så kort handläggningstid som möjligt. Detta kan dock inte ske på kvalitetens bekostnad, eftersom var och en som ansöker om ersättning bör behandlas lagenligt och rättvist. Vi håller på att övergå till e-tjänster. Vi hoppas att detta kommer att underlätta skötandet av egna ärenden och framöver även att förkorta handläggningstiden", säger enhetsdirektör Minna Plit-Turunen.

Patientförsäkringscentralen sköter centraliserat alla anmälningar om patientskador i Finland. Det lagstadgade patientförsäkringssystemet tryggar patientens och vårdpersonalens rättigheter vid patientskador. Ersättning beviljas inte för alla vårdrelaterade skador, utan de lagstadgade förutsättningarna ska uppfyllas innan ersättning betalas.

Största delen av de negativa ersättningsbesluten beror på att skadan inte helt har kunnat undvikas trots korrekt behandling. Ersättning beviljas inte heller för infektioner som uppstått i samband med behandlingar om infektionen bedöms vara tolererbar enligt lagstadgade grunder. Skador ersätts inte heller alltid, även om fel eller brister konstaterats i vården.

De utbetalda ersättningarna under 2016 uppgick till sammanlagt 40,9 miljoner euro, inklusive förvaltningskostnaderna för ersättningsverksamheten. Största delen av de utbetalda ersättningarna var ersättningar för inkomstbortfall (39,1 %). Ersättningar betalades dessutom för bestående, tillfälligt eller kosmetiskt men (29,1 %), sjukvård och rehabilitering, begravningskostnader, ökade levnadskostnader och andra kostnader.

Ytterligare information

  • Enhetsdirektör Minna Plit-Turunen, tfn 040 450 4632
  • Kommunikation, tfn 040 450 4700

 

För sjukvårdsdistrikten meddelar vi endast de totala ersättningsbeloppen. Mer detaljerad information kan fås från sjukvårdsdistrikten.

 

Patientförsäkringscentralen (PFC) handhar centraliserat i enlighet med patientskadelagen alla personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård. PFC främjar patientsäkerheten genom undersökningar, beräkningar och statistikföring. PFC:s medlemmar är samtliga försäkringsbolag som beviljar patientförsäkringar i Finland. Det lagstadgade systemet har gett patienterna och vårdpersonalen trygghet sedan 1987.

13.02.2017