Blanketter för anmälen om patienskada

Använd Patientförsäkringscentralens skadeanmälningsblankett när du anmäler en skada. Du kan också göra anmälan via internet.

Du kan söka ersättning från patientförsäkringen när du gör en skriftlig skadeanmälan. Anvisningar om skadeanmälan finns på vår webbsida Skadeanmälan.

Innan du fyller i skadeanmälan bör du göra Patientförsäkringscentralens webbtest.

Blankett för anmälan om patientskada

Det finns tre olika sätt att anmäla en patientskada till Patientförsäkringscentralen:

  1. Du gör en elektronisk skadeanmälan på Patientförsäkringscentralens webbplats.
  2. Du fyller i en pdf-blankett på internet. Du undertecknar blanketten och skickar den per post till Patientförsäkringscentralen.
  3. Du fyller i blanketten i pappersform. Du undertecknar blanketten och skickar den per post till Patientförsäkringscentralen.

E-anmälan om patientskada

Du kan göra en elektronisk skadeanmälan, om

  • du har bankkoder. Du kan fylla i och skicka en e-anmälan när du har identifierat dig på vår webbplats.
  • du gör en anmälan om ditt eget skadeärende.
  • du gör en anmälan om ett skadeärende för ett minderårigt barn som du har vårdnaden om.
  • du gör en anmälan om ett skadeärende för en omyndig person som har fyllt 18 år, och du är en officiellt förordnad intressebevakare för personen. Bifoga magistratens eller domstolens intressebevakarförordnande till anmälan.
  • du gör en skadeanmälan för en avliden person och du är delägare i personens dödsbo eller någon annan närstående som de facto har drabbats av en ekonomisk skada eller förlust på grund av patientens död.

Den elektroniska skadeanmälan bör skickas klockan 6–22, eftersom det kan förekomma underhållsavbrott i Patientförsäkringscentralens system på natten.

Fyll i en elektronisk skadeanmälan och skicka den till Patientförsäkringscentralen. Kontrollera uppgifterna innan du skickar anmälan.

Du får ett meddelande om en lyckad sändning av blanketten till din e-postadress när skadeanmälan har tagits emot vid Patientförsäkringscentralen. När du har skickat anmälan kan du ännu spara eller skriva ut den.

Om har tekniska problem med att fylla i och skicka e-anmälan, ska du kontakta PVK.lomaketuki(@)vakuutuskeskus.fi E-postadressen svarar endast på tekniska frågor om våra e-tjänster.

Pdf-blankett för anmälan om patientskada

E-blanketten för anmälan om patientskada (pdf) har lagts ut på Patientförsäkringscentralens webbplats.

Använd pdf-blanketten för skadeanmälan, om

  • du inte har bankkoder
  • du vill befullmäktiga någon annan att sköta skadeärendet vid Patientförsäkringscentralen för din räkning.

Du kan fylla i blanketten och sedan skriva ut den. pdf-blanketten kan inte skickas på elektronisk väg, till exempel som bilaga till ett e-postmeddelande. Blanketten ska undertecknas och alltid skickas per post till Patientförsäkringscentralen. Postadressen är Patientförsäkringscentralen, 00084 PATIENTFÖRSÄKRINGSCENTRALEN.

Om du inte kan skriva ut pdf-blanketten, kan du beställa anmälan i pappersform hos Patientförsäkringscentralen per e-post på lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi eller per telefon på 040 450 4590 (kl.12–15). Fråga också patientombudsmannen eller socialarbetaren för din vårdenhet om denne har pappersblanketter.

Om patientskadan har inträffat före den 1 maj 1999, ska du använda blanketten här. Du kan inte göra anmälan om en sådan patientskada på vår webbplats.

Dokument som ska bifogas skadeanmälan

Du behöver inte bifoga några patientjournaler till din anmälan. Patientförsäkringscentralen begär journalhandlingsuppgifterna direkt av dina vårdenheter.

Om du måste lämna något originalmaterial, till exempel gipsmodeller eller material om bilddiagnostik, ska du skicka dem till Patientförsäkringscentralens postadress.

Bifoga inte recept på läkemedel, kvitton, beslut om sjukdagpenning eller pension till din skadeanmälan, om de inte har någon betydelse när Patientförsäkringscentralen bedömer om vården och behandlingen har varit ändamålsenlig. Vanligen ombes dessa utredningar vid handläggningen i ersättningsskedet, om Patientförsäkringscentralen beslutar att det ärende som du har anmält är en patientskada som ersätts.

Fullmakter för patientskadeärende

Om du vill befullmäktiga någon annan att sköta patientskadeärendet för din räkning, kan du underteckna och bifoga en fullmakt för patientskadeärende. Fullmakten kan också skickas som bilaga efter att anmälan redan har lämnats till Patientförsäkringscentralen.

Om du har fyllt i punkten Fullmakt i pdf-blanketten och därigenom befullmäktigat någon annan att sköta ditt ärende, behöver du inte lämna en separat fullmakt.

På den elektroniska patientskadeanmälan kan du inte befullmäktiga någon annan att sköta ditt ärende vid Patientförsäkringscentralen för din räkning.

Du ska alltid underrätta Patientförsäkringscentralen skriftligt när fullmakten upphör.

Om patienten har avlidit kan delägarna i dödsboet befullmäktiga en person att sköta patientskadeärendet och ta ut ersättningarna. Fullmakten vid dödsfall ska då fyllas i och undertecknas.

17.12.2018