Sammanfattning av verksamhetsberättelsen för 2017

Patientförsäkringscentralen (PFC) ansvarar centraliserat för att personskador i samband med hälso- och sjukvård ersätts i enlighet med patientskadelagen. PFC främjar patientsäkerheten genom undersökningar, beräkningar och statistik. Alla försäkringsbolag som beviljar patientförsäkringar i Finland är medlemmar i Patientförsäkringscentralen.

Omvärld

SHM tillsatte 2015 en arbetsgrupp med syftet att reformera patientförsäkringslagstiftningen och utarbeta ett förslag till lagändring i form av en regeringsproposition. Invalid- och familjepensioner enligt patientförsäkringslagen blev primära i förhållande till arbetspensioner redan från början av år 2017.

SHM:s lagstiftningsarbetsgrupp blev färdig med sitt betänkande före utgången av 2016. Beredningen fortsatte år 2017 i SHM som tjänstearbete i samråd med intressenterna.

Antalet skadeanmälningar har ökat sedan början av år 2009. Ökningen antas främst bero på att de ersättningssökande är bättre insatta och aktiva samt på att det utförs fler åtgärder inom hälso- och sjukvården. Den stigande trenden av antalet anmälningar bröts år 2017, och det gjordes knappt 4 procent (8 655) färre nya skadeanmälningar än år 2016 (8 993). Eventuella orsaker till det minskade antalet anmälningar är den förbättrade patientsäkerheten vid verksamhetsenheterna samt PFC:s aktiva kommunikation som har som mål att öka de ersättningssökandes kännedom om patientförsäkringen samt om i vilka situationer ersättning kan betalas för patientförsäkringen.

Ersättningsverksamhet

Det viktigaste målet för patientförsäkringsenheten var övergången till elektronisk ärendehantering. Dessutom fokuserade man på att effektivisera ersättningsprocessen samt avhjälpa rusningen i ärendehanteringen.

Ersättningsprocessen blev helt elektronisk under fjolåret. Det fattades totalt 8 632 (år 2016: 7 539) ersättningsbeslut i motiveringsfasen, det vill säga mer än någonsin tidigare.

Processändringarna bromsade upp handläggningen i början av året, varigenom den totala handläggningstiden i motiveringsfasen ökade en aning. Medianhandläggningstiden var 8,4 (6,8) månader och medellängden 8,8 (7,5) månader. Vid förregleringen registrerades 8 993 (8 755) skador. Den genomsnittliga handläggningstiden i ersättningsskedet var 44 (41) dagar och den genomsnittliga handläggningstiden i pensionsbehandlingsfasen var 83 (92) dagar.

De utbetalda ersättningarna för patientskador uppgick till 39,5 (40,4) miljoner euro, inklusive administrativa kostnader för ersättningsverksamheten.

Patientskadenämnden mottog 1 157 (1 134) begäranden om rekommendation till avgörande. Av dessa gjordes 972 (888) av patienter. Patientskadenämnden gav 1 065 (934) rekommendationer till avgörande, varav nämnden i 83 (108) fall rekommenderade ersättning till den skadelidande (bedömningsbeslut) och i 99 (91) fall ansåg att den skadelidande ska betalas en tilläggsersättning.

Under året inleddes 4 (9) rättegångar i anknytning till patientskador.

Patientsäkerhet

Den nya patientsäkerhetsläkaren började i augusti. För att främja patientsäkerheten har man upprättat en handlingsplan för forskning, kommunikation och samarbete med intressentgrupper.

Man utarbetade en patientsäkerhetsrekommendation som finns på webbplatsen. Säkerhetsteman behandlades i egna kommunikationskanaler och de syntes också i massmedia.

Patientsäkerhetsläkaren besökte under hösten tre centralsjukhus. På evenemanget Läkare 2017 ordnade PFC tillsammans med SHM och Patientförsäkringsföreningen i Finland skadeklinikutbildningen "Uudet ajat, uudet erheet". PFC hade också en monter på evenemanget. PFC hade en monter på Perinatologinen Seuras utbildningsdagar samt på Dagen för patientens rättigheter, där PFC:s sakkunniga informerade om patientförsäkringen. Dessutom föreläste experter från PFC på patientombudsdagarna.

Samarbetet med Valvira och THL intensifierades. Det nära samarbetet med Patientförsäkringsföreningen fortsatte i form av styrelsearbete och utbildningar.

På mötet för ledningen för de nordiska patientförsäkringsorganisationerna beslöts att inleda det första forskningsprojektet som en jämförelse mellan två länder (Finland och Danmark) som senare utvidgas att omfatta hela Norden. Temat är skador vid ryggoperationer.

Utifrån patientskadematerialet inleddes fyra nya undersökningar.

För sjukvårdsdistrikten introducerades tjänsten Potilasvahinkoportti. Ett användarvänligt gränssnitt ger mer detaljerad insyn i patientskadestatistiken än tidigare. Tjänsten bidrar till att förbättra dialogen med sjukvårdsdistrikten och öka intresset för patientskador.

Kommunikation och intressentaktiviteter

PFC firade 30-årsjubileum 2017. Temat fick stor synlighet i kommunikationen och centralen ordnade bland annat ett jubileumsseminarium med cirka 150 deltagare från hälso- och sjukvården och den finansiella sektorn.

För klienter utarbetades en lättläst broschyr på finska tillsammans med Selkokeskus. Webbplatsen gjordes mera klientvänlig genom att förtydliga klientstigarna och innehållet. Klientsamtalen minskade tydligt under slutet av året.

Webbplatsen testades över 11 000 gånger under året. Målet med testet var att avskilja de fall som inte omfattas av patientskadelagen. Dessa anmälningar minskade med 22 procent. Antalet besökare på webbplatsen ökade med 15 procent jämfört med året innan. PFC:s mediesynlighet ökade med 56 procent.

Man tog fram en modell för intern förändrings- och projektkommunikation. Anvisningarna för sociala medier förnyades för att motsvara nuläget. Även de sakkunniga axlade ett större ansvar för innehållet på sociala medier.

Försäkringsärenden

År 2017 uppgick antalet gällande försäkringar som beviljats av medlemsorganisationerna till 16 995 (16 950), däribland 9 (7) gruppförsäkringar för fackliga organisationer inom hälsovården.

Den offentliga sektorn hade 29 (29) försäkringsavtal som beviljats av PFC. Avtalen omfattar praktiskt taget all offentlig hälso- och sjukvård i Finland via försäkringstagarna, som är alla förutom en av sjukvårdsdistriktens samkommuner samt Ålands hälso- och sjukvård.

Försäkringstagare är dessutom de nio statliga organisationer som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det fanns 9 (9) gällande försäkringar som beviljats med stöd av PFC:s skyldighet att bevilja försäkring (7 § i patientskadelagen).

Aktuarie- och statistikärenden

Vi gjorde en riskpremieundersökning för patientförsäkringar år 2018 samt behövliga undersökningar för att utföra de föreskrivna uppgifterna i patientskadelagen och främja patientsäkerheten. En viktig förnyelse med tanke på användningen av materialen var ibruktagandet av rapporteringsprogrammet SAS Visual Analytics i början av året, med vilket vi genomförde den ovan nämnda tjänsten Potilasvahinkoportti.

Inom fördelningssystemet gjordes beräkningar för slutlig utjämning år 2016 och förhandsutjämning år 2017, och systemavgiften för år 2018 fastställdes. PFC deltog i arbetet med att utveckla ersättningssystemets reserver för skador.

Vi deltog i översynen av patientskadelagen genom att göra analyser och scenarieberäkningar. Till medlemsbolagen lämnades kassaflödesprognoser enligt Solvens II-kraven för den ansvarsskuld som PFC bedömt.

Ekonomi och personal

Premieinkomsten från patientförsäkringar uppgick till 46 (53) miljoner euro på den offentliga sidan och till 17 (20) miljoner euro på den privata. Kostnaderna för patientskadenämnden uppgick till 1,5 (1,6) miljoner euro.

Det administrativa samarbetet med Olycksfallsförsäkringscentralen intensifierades.

Personal

Arbetsinsatserna i PFC:s verksamhet motsvarade 95 årsverken (exkl. sakkunnigläkare). Förutom egen personal delas viss personal med andra organisationer i Försäkringscentralgruppen.

Personalstrategin genomfördes enligt årsplanen och den redovisas i en separat personalrapport.

Framtidsperspektiv

Efter räkenskapsperiodens utgång har det inte konstaterats några omvärldsfenomen med väsentlig inverkan på den framtida utvecklingen. Därmed förväntas verksamheten fortsätta i nuvarande omfattning. Specifika forsknings- och utvecklingssatsningar har inte gjorts.

Organ 2017

Styrelse

 • Marku Munter, LokalTapiola, ordförande
 • Christina Branders, Folksam
 • Mikko Kokko, Fennia
 • Hannu Leskinen, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
 • Tiina Schaarschmidt-Pernaa, If
 • Tuomas Seppänen, OP, vice ordförande
 • Tiina Schaarschmidt-Pernaa, If filial i Finland Abp, till 25.9.2017, varefter bolaget företräddes av sakkunnig Tapio Valtonen.

PFC:s verksamhetsansvariga i Försäkringscentralsgruppen

 • Ulla Niku-Koskinen, verkställande direktör
 • Jari-Matti Lifländer, förvaltningsdirektör
 • Minna Plit-Turunen, enhetsdirektör
 • Simo Sarvamaa, aktuariedirektör, till 29.9.2017
 • Ville Lilja, aktuariedirektör, från 20.11.2017
 • Leena-Mari Tanskanen, kommunikationschef
 • Asko Nio, lagstiftningsdirektör
 • Janne Jumppanen, indrivningsärenden, direktör för trafiksäkerhetsenheten

Revisorer

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen CGR (övervakningsrevisor)
 • Janne Elo CGR

Officiella bokslut finns framlagda på Patientförsäkringscentralen, Östersjögatan 11–13.

 

07.05.2018