Tryck på att öka ersättningsansvaret inom patientförsäkringen

Pressmeddelande 9.9.2014

Patientförsäkringscentralen handhar centraliserat i enlighet med patientskadelagen personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård. Motsvarande patientförsäkringssystem som skyddar patienterna och vårdpersonalen används i alla nordiska länder. I praktiken är så gott som alla aktörer inom hälso- och sjukvården försäkringsskyldiga med tanke på eventuella patientskador.

Med ersättningsansvar avses det totala belopp som ska reserveras för betalning av redan inträffade patientskador i framtiden. På så sätt står ersättningsansvarets nivå i direkt relation till antalet inträffade patientskador och deras allvar. Enligt lagen ska det i ersättningsansvaret anges den mest realistiska synen på vilka kostnader som ska betalas i framtiden, eftersom rättigheterna för dem som drabbats av en patientskada måste tryggas.

Enligt nuvarande beräkningar är det fråga om ett tryck på att öka ersättningsansvaret med upp till cirka 180 miljoner euro. Omkring 85 procent av beloppet ska betalas av sjukvårdsdistrikten och resten av privata hälsovårdsproducenter.

Även små förändringar upprepas i framtiden

Ur en ekonomisk synvinkel är patientförsäkringen en väldigt utmanande och avvikande försäkringsgren. Vid patientskador betalas ersättningar till de skadade under hela deras livstid. Därför infaller utbetalningen av ersättningar över en tämligen lång tidsperiod, och även små förändringar kan ge upphov till stora förändringar i prognoserna. Förändringar som påverkar ersättningar kan vara exempelvis ökade kostnader, lagändringar, inflation eller ökat antal skadeanmälningar.

Höjningstrycket beror nu främst på att kommunerna uppbär sina kostnader för de allvarligt skadade patienternas serviceboende och personliga assistans ur patientförsäkringssystemet (s.k. regressrätt). Under de senaste åren har användningen av servicen blivit betydligt mer allmän i och med att servicen blev en subjektiv rättighet genom ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp 2009.

En extern expert bekräftade de gjorda uppskattningarna

Hösten 2013 såg Patientförsäkringscentralen att det finns risk för ett större höjningstryck än förväntat. Aktuariesektionen, som består av erfarna och sakkunniga aktuarier från olika försäkringsbolag, ville därför beställa en extern utredning till stöd för sina egna uppskattningar. Detta är en normal praxis även i försäkringsbolagen.

I våras gjorde Towers Watson, en extern expertorganisation, en egen beräkning av ersättningsansvarets nivå. Slutledningarna i denna rapport stöder aktuariesektionens preliminära beräkningar av ersättningsansvaret.

Aktuariesektionen fortsätter definieringsarbetet för att kunna beräkna ersättningsnivån så noggrant som möjligt.

De höjningar som påverkar bokslutet 2014 kommer att genomföras vid årsskiftet när beloppet för det slutliga ersättningsansvaret har fastställts. Patientförsäkringscentralens styrelse ska fatta de slutliga besluten om ersättningsansvarets nivå i höst.

 Frågor och svar angående ersättningsansvaret

Ytterligare information

  • Direktör Asko Nio, tfn 040 450 4614
  • Aktuariedirektör Simo Sarvamaa, tfn 040 450 4636
  • Matematiker Mika Sirviö, tfn 040 450 4769 fornamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi

 

19.10.2017