I fjol betalades ersättning för 2 300 patientskador – särskild uppmärksamhet bör fästas vid skador i samband med ryggsjukdomar

Pressmeddelande 4.2.2016

Patientförsäkringscentralen (PFC) mottog 8 242 patientskadeanmälningar år 2015. Antalet anmälningar var något fler än året innan (8 077). PFC fattade beslut om ersättning i 7 792 ärenden. Handläggningstiden var i genomsnitt något över sex månader och ligger på samma nivå som tidigare.

Siffrorna framgår av Patientförsäkringscentralens statistik över fjolåret som nyligen blev klar.

Av de inlämnade skadeanmälningarna ansågs 2 300 skador vara ersättningsgilla. Siffran ligger på ungefär samma nivå som föregåenden år då ersättning betalades för 2 400 skador. Liksom tidigare var största andelen av de skador som ersattes behandlingsskador (92 %). Infektionsskador utgjorde 5 procent och olycksfallsskador 2 procent av de ersatta skadorna.

De vanligaste ersättningsgilla skadorna hade uppkommit vid ledprotesoperationer i höft eller knä, vid frigöring av ryggmärg och nervrötter samt vid operation av vrist eller fot.

"Ledprotesoperation är en vanlig åtgärd. Inom hälso- och sjukvården bör man fästa särskild uppmärksamhet vid patientskador och andra komplikationer som uppkommer i samband med dessa operationer, eftersom de år efter år toppar skadestatistiken. En annan stor grupp är skadeärenden med anknytning till ryggsjukdomar där förutom operationskomplikationer även fördröjningar i diagnostiseringen och tillgången till vård är framträdande. Orsaken kan bland annat vara för vaga och allmänna anvisningar om vård- och behandlingslinjer", säger Patientförsäkringscentralens överläkare Eero Hirvensalo.

Kontinuerligt patientsäkerhetsarbete gynnar alla

År 2015 betalades sammanlagt 41,2 miljoner euro i patientskadeersättningar. Ersättningsutgifterna har ökat för varje år. Ersättningarna för tillfälligt, bestående och kosmetiskt men utgjorde en tredjedel (31 %) av det utbetalade beloppet. Den andra tredjedelen bestod av ersättningar för förlorad inkomst (36 %) och den sista tredjedelen av hälso- och sjukvårdskostnader och övriga kostnader (33 %).

"Patientskador orsakar varje år förutom mänskligt lidande även stora kostnader och ersättningsutgifter. Därför kan patientsäkerhetsarbetets betydelse inte nog betonas", framhåller Patientförsäkringscentralens direktör Asko Nio.

Av de skador som ersattes inträffade 79 procent inom den offentliga sektorn och 21 procent inom den privata sektorn. Detta förklaras delvis av antalet operationer inom de båda sektorerna.

För mer information:

Statistik 2015 (pdf)

  • Direktör Asko Nio, tfn 040 450 4614
    fornamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi
  • Information
    viestinta(@)vakuutuskeskus.fi

För sjukvårdsdistrikten meddelar vi endast de totala ersättningsbeloppen. Mer detaljerad information kan fås från sjukvårdsdistrikten.


Patientförsäkringscentralen (PFC) handhar centraliserat i enlighet med patientskadelagen alla personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård. PFC främjar patientsäkerheten genom undersökningar, beräkningar och statistikföring. PFC:s medlemmar är samtliga försäkringsbolag som beviljar patientförsäkringar i Finland. Det lagstadgade systemet har gett patienterna och vårdpersonalen trygghet sedan 1987.

23.02.2016