Försäkring för forskning

Enligt patientskadelagen måste alla som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet teckna en patientförsäkring. Eftersom de som deltar i klinisk medicinsk forskning jämställs med patienter, gäller försäkringsskyldigheten också den som utför sådan forskning, även om de undersökta är s.k. friska försökspersoner.

Patientförsäkringen ska tecknas av den verksamhetsenhet som i praktiken undersöker patienterna. Däremot kan exempelvis undersökningens beställare inte beviljas försäkring.

De patientförsäkringar som tecknats av den offentliga sektorn omfattar de kliniska medicinska undersökningar som utförs inom den offentliga hälso- och sjukvården. Även universitet med medicinsk fakultet är försäkrade för medicinsk forskning.

Om klinisk forskning bedrivs inom den privata sektorn utöver normal hälso- och sjukvård, kommer den patientförsäkring som tas för denna verksamhet som regel också att omfatta forskningsverksamhet.

Om ingen annan hälso- och sjukvård utförs utöver klinisk forskning måste patientförsäkringen tecknas separat för forskningsverksamheten. Vem som ska teckna försäkringen beror på om forskningen utförs av ett privat företag eller en privat inrättning, eller om den utförs av en enskild forskare i egenskap av självständig yrkesutövare.

Privata företag och inrättningar ska teckna patientförsäkring för forskningsverksamheten. Den som utför forskning som självständig yrkesutövare ska själv säkerställa att en patientförsäkring har tecknats. Den privata sektorn tecknar patientförsäkring hos de försäkringsbolag som beviljar försäkringen.

Patientförsäkringen omfattar – på grunder som närmare anges i patientskadelagen – personskada som åsamkats patienten genom åtgärder av personer som utför en undersökning eller av utrustning som använts vid undersökningen.

Å andra sidan täcker den inte skada som patienten orsakats av ett läkemedel som administreras eller föreskrivs på lämpligt sätt, men detta ansvar måste täckas på andra sätt i samband med en klinisk prövning, t.ex.frivillig läkemedelsskadeförsäkring utfärdad av Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget (öppnas i en ny flik)