Försäkringsskyldiga är

  • yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal som är antecknade eller kan antecknas i registret hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och som utövar sitt yrke som självständig yrkesutövare
  • företag som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet och har yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal (i anställnings- eller tjänsteförhållande) som införts i registret
  • företag som tillhandahåller prehospital akutsjukvård, även om dessa inte tillhandahålls av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
  • apotek när det gäller försäljning av receptbelagda läkemedel
  • sjukvårdsdistrikten för den offentliga hälso- och sjukvården som ges på deras område
  • finska staten för den hälso- och sjukvård som ges vid statliga inrättningar.

Studerande och praktikanter jämställs med personalen vid det företag eller den inrättning under vars övervakning praktiken försiggår.

Personer eller företag som erbjuder andra slag av vårdtjänster (t.ex. naturläkemetoder) är inte försäkringsskyldiga enligt patientskadelagen och kan därför inte få patientförsäkring. De kan i stället teckna ansvarsförsäkring.

10.03.2015