Med stöd av 7 § i patientskadelagen ska Patientförsäkringscentralen (PFC) bevilja patientförsäkring då försäkringsbolaget har vägrat detta.

Vid ansökan om patientförsäkring ska försäkringstagaren uppvisa för PFC ett intyg som är högst 3 månader gammalt enligt vilket försäkringsbolaget vägrar att bevilja den försäkring som ansökts. Om intyget över bolagets vägran som bifogas till försäkringsansökan är äldre än tre månader, anses verksamheten ha varit oförsäkrad under den överskridande tiden och för denna tid uppbärs en förhöjd premie.

Ansöka om försäkring hos Patientförsäkringscentralen

För försäkringsavtal behövs

  • uppgifter om försäkringstagaren (namn, FO-nummer eller personbeteckning, adress och telefonnummer, kontaktperson, samt indrivningsadress, om annan än försäkringstagarens adress)
  • uppgifter för försäkringen
    - företag: verksamhetsklassificering och företagets totala lönesumma per år, eller
    - yrkesutövare: yrkesbeteckning
    - betalningssätt
  • försäkringstagarens underskrift
  • intyg över försäkringsbolagets vägran

Ansökan om patientförsäkring kan göras med denna utskrivbara blankett.

Ta gärna först del av patientförsäkringsvillkoren. Underteckna den ifyllda ansökningen och posta den jämte bilagorna till PFC.

Utgående från uppgifterna i ansökan beräknar PFC den årliga försäkringspremien för försäkringen och skickar en faktura samt försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. De försäkringspremier som PFC uppbär baseras på en årlig riskundersökning. Samma premier används även för att beräkna den förhöjda premien som uppbärs för den oförsäkrade tiden. Enligt 4 § i patientskadelagen kan den förhöjda försäkringspremien vara upp till tiodubbel jämfört med den normala premien.

Patientförsäkringscentralens ansvar inleds vid samma tidpunkt då försäkringsbolagets ansvar skulle ha börjat med stöd av försäkringsavtalslagen om bolaget hade beviljat försäkringen.

10.03.2015