Försäkring för forskning

Enligt patientskadelagen ska alla som utövar hälso- och sjukvårdsverksamhet teckna patientförsäkring. Eftersom de som deltar i klinisk medicinsk forskning jämställs med patienter, gäller försäkringsskyldigheten också den som utför sådan forskning, även om de undersökta är s.k. friska försökspersoner.

Patientförsäkringen ska tecknas av den verksamhetsenhet som i praktiken undersöker patienterna. Däremot kan exempelvis undersökningens beställare inte beviljas försäkring.

De patientförsäkringar som tecknats av den offentliga sektorn omfattar de kliniska medicinska undersökningar som utförs inom den offentliga hälso- och sjukvården. Även universitet med medicinsk fakultet är försäkrade för medicinsk forskning.

Om det inom den privata sektorn utförs klinisk medicinsk forskning vid sidan av den normala hälso- och sjukvården, gäller den patientförsäkring som tecknats för verksamheten i regel också forskningen.

Om däremot ingen annan hälso- och sjukvård idkas utöver den kliniska forskningen, ska en separat patientförsäkring tecknas för forskningen. Vem som ska teckna försäkringen beror på om forskningen utförs av ett privat företag eller en privat inrättning, eller om den utförs av en enskild forskare i egenskap av självständig yrkesutövare.

Privata företag och inrättningar ska teckna patientförsäkring för forskningsverksamheten. Den som utför forskning som självständig yrkesutövare ska själv säkerställa att en patientförsäkring har tecknats. Den privata sektorn tecknar patientförsäkring hos de försäkringsbolag som beviljar försäkringen.

Patientförsäkringen omfattar – på grunder som närmare anges i patientskadelagen – personskada som åsamkats patienten genom åtgärder av personer som utför en undersökning eller av utrustning som använts vid undersökningen.

Däremot ersätter den inte skada som åsamkats patient av läkemedel som administrerats eller ordinerats korrekt. Ansvaret för en sådan skada i samband med klinisk läkemedelsforskning ska täckas på annat sätt, exempelvis genom en frivillig läkemedelsskadeförsäkring som beviljas av Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

10.03.2015